Co dělat v případě nehody nebo nesprávného použití

V případě nouzové situace

  1. Zůstaňte klidní.
  2. Vyhledejte lékařskou pomoc. Najděte informace pro stav nouze na štítku a řiďte se pokyny pro poskytnutí první pomoci:
  • Požití: Nevyvolávejte zvracení. Okamžitě kontaktujte lékaře nebo toxikologické středisko.
  • Styk s očima nebo kůží: Důkladně vypláchněte čistou vodou, a pokud podráždění nebo bolest přetrvává, vyhledejte lékařskou pomoc. Nosíte-li kontaktní čočky, okamžitě je vyjměte.
  • Alergická reakce: Dojde-li k otoku v okolí hrdla, přivolejte lékaře nebo zdravotnickou záchrannou službu.
  1. V nouzi vyhledejte lékařskou pomoc. Tu vám může poskytnout také místní toxikologické středisko.

 
Požití
Připravte si následující informace, abyste je mohli sdělit zdravotnickým pracovníkům:
- Který produkt byl požit?
- Jaké množství produktu bylo požito (sousto, doušek, hrnek apod.)?
- Kdy k požití produktu došlo?
- Příznaky
- Provedené úkony první pomoci
- Věk a/nebo hmotnost pacienta
- Známé alergie

Kůže
Dojde-li ke styku nebezpečných produktů s kůží, je nutné kůži důkladně opláchnout čistou studenou nebo vlažnou vodou. U žíravých produktů postižené místo oplachujte alespoň po dobu 10 až 15 minut. Máte-li pochybnosti a/nebo pokud bolest přetrvává, vyhledejte lékařskou pomoc. Bližší informace o nebezpečných produktech a symbolech najdete na obalu. Seznamte se prosím s oddílem Přečtěte si štítek.

Oči
Stříkne-li žíravá látka do očí, je nutné oči důkladně vypláchnout čistou, studenou nebo vlažnou vodou. Nosíte-li kontaktní čočky, okamžitě po styku s produktem je vyjměte. Nebezpečné látky by se mohly hromadit v slzách za čočkami a bránit tak řádnému vypláchnutí. Nezapomeňte vypláchnout i partie pod víčky. Máte-li pochybnosti a/nebo pokud bolest přetrvává, vyhledejte lékařskou pomoc.

Vdechnutí
V případě neúmyslného vdechnutí je nejprve nutné nadýchat se čerstvého vzduchu. Dbejte na to, aby do místnosti před jejím řádným vyvětráním nevstupovaly jiné osoby poté, co ji opustíte. Máte-li pochybnosti a/nebo pokud bolest přetrvává, vyhledejte lékařskou pomoc.

Toxikologická střediska v evropských zemích – kontaktní údaje