Zaprvé: vždy si přečtěte štítek
Určité druhy produktů péče o domácnost, např. čističe odtoků nebo bělidla, vyžadují zvláštní bezpečností opatření a jsou tudíž označena příslušným výstražným symbolem nebezpečnosti. Je-li na štítku uveden výstražný symbol nebezpečnosti, nikdy produkt nepoužívejte, dokud se důkladně neseznámíte s větami o nebezpečnosti a nepřijmete předepsaná bezpečnostní opatření.

Ze zákona musí být všechny potenciálně nebezpečné produkty na štítku opatřeny bezpečnostními informacemi. Pro spotřebitele je zcela zásadní, aby se s těmito informacemi seznámili, aby byli informováni o rizicích a mohli přijmout nezbytná opatření za účelem bezpečného používání produktu. Štítek také uvádí informace o tom, jak postupovat v případě nesprávného použití nebo nehody.

Kontaktujete-li lékaře, toxikologické středisko nebo výrobce, vždy mějte produkt u sebe, abyste mohli kontaktované osobě přečíst údaje ze štítku. Díky tomu vám bude moci kontaktovaná osoba přesně poradit, co dělat. Jedete-li k lékaři, vezměte produkt v původním obalu s sebou.

Poznámka: Symbol nebezpečnosti se vztahuje pouze na produkt tak, jak je v obalu.

Předcházejte nehodám

  1. Vždy si přečtěte štítek a postupujte dle pokynů pro bezpečné používání.
  2. Při manipulaci se žíravými produkty používejte ochranný oděv nebo prostředky, jako např. ochranné rukavice nebo brýle.
  3. Zajistěte řádné odvětrání.  Vždy, když je to možné, používejte produkt ve venkovních prostorách.
  4. Používáte-li nebezpečné produkty, dbejte na to, aby u toho nebyly přítomny děti. Nikdy nenechávejte produkt vedle úklidového náčiní nebo na kuchyňské lince.
  5. Pamatujte na to, že uzávěry s bezpečnostní ochranou před dětmi nezaručují, že dítě nebude schopné obal otevřít. Tyto uzávěry otevření jen ztěžují.  Nebezpečné produkty vždy uchovávejte mimo dosah dětí, ideálně v uzamykatelném prostoru.
  6. Štítky nikdy neodstraňuje a dbejte na to, aby zůstaly čitelné.
  7. Nikdy nemíchejte dva nebo více produktů: mohlo by dojít k nebezpečné chemické reakci.
  8. Produkty vždy uchovávejte v jejich původních obalech. Používáte-li náhradní náplně, vždy používejte stejné obaly (nemíchejte dva různé produkty) a dbejte na to, aby při plnění nebyly přítomny děti.
  9. Než obal vyhodíte, uzavřete jej (nebo propláchněte).

 Těmito pokyny a postupem se řiďte v případě nehody nebo nesprávného použití