Οφέλη

 • Bleach products usually contain sodium hypochlorite (chlorine-based bleach), or sometimes hydrogen peroxide (oxygen-based bleach). These products offer both cleaning and disinfecting properties.

 • Sodium hypochlorite-based bleach products can be very effective at cleaning, disinfecting and removing tough stains from household surfaces. They are also good at killing bacteria, viruses and mould.

 • Peroxide-based bleach products work like regular bleach but are a bit less powerful. At certain concentrations, they are effective at killing germs.

 • Bleach products can be used either pure or diluted in lukewarm water.

Ασφαλής χρήση

 • Κρατείστε το προϊόν μακριά από παιδιά.
 • Αποφύγετε επαφή με τα μάτια. Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια, ξεπλύνετε καλά με άφθονο νερό.
 • Μην το καταπίνετε. Σε περίπτωση κατάποσης, συμβουλευτείτε αμέσως το γιατρό σας.
 • Μην το αναμιγνύετε με άλλα προϊόντα.
 • Μην μεταγγίζετε το περιεχόμενο σε άλλο περιέκτη.

Βιώσιμη χρήση

 • Bleach products are powerful so use them with care. Carpets, soft furnishings, clothes and some surfaces can be spoiled by drips and spillages, so take care when using bleach to avoid damage.

 • Never mix hypochlorite bleach products with other cleaning products, particularly acid-based ones like limescale removers, as toxic fumes can be released.

 •  Make sure the surface you want to apply bleach to can take it and won’t be damaged. Read the label first and if in doubt, test an inconspicuous area.

Save
Cookies user prefences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Legitimate
Flexicontent
A string that is appended to URLs
Accept
Decline
Analytics
Tools used to analyze the data to measure the effectiveness of a website and to understand how it works.
Google Analytics
Accept
Decline
Marketing
Set of techniques which have for object the commercial strategy and in particular the market study.
Quantcast
Accept
Decline
BetweenDigital
Accept
Decline