• Czy w detergentach i środkach czystości znajdują się środki konserwujące?

  Tak, środki konserwujące są kluczowymi składnikami w branży detergentów i produktów do czyszczenia. Są one dodawane do produktów na bazie wody w bardzo małych ilościach, aby zapewnić, że z czasem nie dojdzie do namnażania się bakterii lub pleśni w produkcie. Dzięki składnikom konserwującym produkty mogą pozostać świeże podczas ich wytwarzania i transportu, a także podczas przechowywania w sklepach i domach, zachowując długi czas „przydatności do użycia”.

 • Co to są substancje zaburzające funkcjonowanie układu hormonalnego? Czy detergenty i środki czystości zawierają substancje zaburzające funkcjonowanie układu hormonalnego?

  Termin „substancje zaburzające funkcjonowanie układu hormonalnego” jest terminem stosowanym w odniesieniu do niektórych substancji, które powodują szkodliwe skutki poprzez zakłócenie funkcjonowania układu hormonalnego. Hormony są naturalnie występującymi substancjami produkowanymi w organizmie w układzie hormonalnym. Działają one jako przekaźniki chemiczne, które pomagają kontrolować szeroki zakres procesów, począwszy od rozmnażania, poprzez odporność, metabolizm i zachowanie. 

  W detergentach i środkach czystości nie stosuje się substancji, które, jak wykazano, szkodzą ludziom, zwierzętom domowym lub dzikim poprzez zakłócanie ich funkcji hormonalnych, ponieważ jest to zakazane przez prawo.

  UE prowadzi ścisłą kontrolę składników stosowanych w detergentach i środkach czystości. Ponad dziesięć lat temu sporządzono listę ponad 550 substancji, które zostały zaproponowane przez różne grupy do zbadania jako potencjalne substancje zaburzające funkcjonowanie układu hormonalnego. Wiele z nich to pestycydy, które od dawna są zakazane. 

 • Czym są mikroplastiki i mikrogranulki? Czy są one stosowane w detergentach i środkach czystości?

  Mikroplastiki można zdefiniować jako bardzo małe (poniżej 5 mm) kawałki tworzyw sztucznych. Jednakże obecnie nie ma uzgodnionej, naukowej i zharmonizowanej definicji tego, czym jest mikroplastik i jest to obecnie przedmiotem ustaleń Europejskiej Agencji Chemikaliów (ECHA) z ekspertami z państw członkowskich UE. Mikrogranulki są to mikroplastiki wykorzystywane w mieszaninie o określonej funkcji ściernej tj. do złuszczania, polerowania lub czyszczenia.

  Przemysł detergentowy i produktów do czyszczenia ocenia obecnie jakie rodzaje mikroplastików wchodzą w zakres definicji ECHA. A.I.S.E. współpracuje również aktywnie z ECHA w zakresie technicznych i naukowych aspektów dotyczących rozpuszczalności i biodegradacji cząstek mikroplastików.

  Jeśli chodzi o mikrogranulki z tworzyw sztucznych, przemysł detergentowy i produktów czystości już aktywnie zastąpił je produktami z materiałów innych, niż tworzywa, a pozostałe w produktach ilości mikrogranulek z plastiku są bardzo małe. W przeszłości, do produktów, które wymagały właściwości ściernych (np. do delikatnego czyszczenia twardych i delikatnych powierzchni, takich jak ceramika czy szkło), celowo dodawano mikrogranulki z tworzywa sztucznego. Badania i dostępność produktów alternatywnych (takich jak naturalne składniki, np. krzemionka) pozwoliły na znaczne zmniejszenie stosowanych ilości. Przemysł popiera stopniowe wycofywanie mikrogranulek jako materiałów ściernych do 2020 r., zgodnie z propozycją ECHA.

 • Skąd mam wiedzieć, które składniki znajdują się w moim produkcie?

  Rozporządzenie w sprawie detergentów określa zasady dotyczące tego, jakie informacje o składnikach należy umieścić na etykietach detergentów i środków czystości. Głównym celem jest sprawienie, aby użytkownik był świadomy tego, co znajduje się w produkcie, tak aby, gdyby on sam lub ktoś w jego rodzinie miał reakcję alergiczną, użytkownik był w stanie dokonać świadomego wyboru przy zakupie produktu. Składniki są często pogrupowane na etykiecie w grupy składników, a bardziej szczegółowe informacje są dostępne w Internecie.

  Rozporządzenie w sprawie klasyfikacji, etykietowania i pakowania wymaga, aby etykieta produktu zawierała listę składników, które zdecydowały o określonej klasyfikacji produktu.

  Dowiedz się więcej o tym, co znajduje się na etykiecie Twojego produktu

 • Dlaczego etykiety detergentów i środków czystości są tak skomplikowane?

  Firmy produkujące detergenty i środki czystości mają świadomość, że etykiety ich produktów zawierają dużo informacji i szczegółów technicznych, które mogą być trudne do przeczytania i przykładają dużo wysiłku, aby je uprościć. Powodem, dla którego etykiety są tak skomplikowane, jest ilość tekstu, którą etykieta musi zgodnie z prawem zawierać.

  Istnieją wymogi prawne dotyczące podawania na etykiecie informacji o składnikach, alergenach i środkach ostrożności w celu zapewnienia bezpiecznego stosowania, wynikające z trzech odpowiednich rozporządzeń, ale czasami informacje te pokrywają się. Każdy produkt musi również zawierać konkretne informacje na temat sposobu użycia. Oprócz tego, na etykiecie znajdują się również piktogramy wskazujące, jak bezpiecznie korzystać z produktu – są to piktogramy branżowe, które są bardziej wizualne niż tekst.

  Aby uzyskać więcej informacji, zobacz film o tym, jak czytać etykiety.
  Obecnie prowadzony jest dialog między przemysłem, decydentami politycznymi UE i różnymi zainteresowanymi stronami, którego celem jest dążenie do optymalizacji oznakowania produktów w przyszłości, np. poprzez udostępnianie niektórych informacji wyłącznie w Internecie.

 • Epidemia COVID-19

  Wraz z dramatycznym wybuchem epidemii COVID-19, europejski przemysł detergentowy i produktów do czyszczenia przypomina społeczeństwu o znaczeniu dobrych praktyk w zakresie higieny.

  Zalecamy zapoznanie się z najnowszymi informacjami na temat epidemii za pośrednictwem krajowych organów ochrony zdrowia i higieny. Jeśli nie są one dostępne, należy zapoznać się z informacjami podanymi na stronie internetowej WHO. Instytucje te udzielają swoich fachowych porad w oparciu o najnowsze wnioski i badania.

  Dobre praktyki w zakresie higieny

  Podsumowanie:

  • Często myj ręce
  • Utrzymuj bezpieczną odległość od innych ludzi
  • Unikaj dotykania oczu, nosa i ust
  • Stosuj zasady higieny układu oddechowego (tzn. podczas kaszlu lub kichania zakrywaj usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką)
  • Jeśli masz gorączkę, kaszel i trudności z oddychaniem, postępuj zgodnie z zaleceniami władz krajowych
  • Śledź na bieżąco informacje i stosuj się do porad udzielanych przez lokalne organy ds. zdrowia i higieny

  Jeśli uważasz, że osoba zarażona wirusem wywołującym COVID-19 miała kontakt z powierzchniami, których dotykasz lub z Twoim praniem, postępuj zgodnie z zaleceniami WHO i ECDC oraz wskazówkami władz krajowych. Zwrócić szczególną uwagę na często dotykane powierzchnie, takie jak stoły, klamki, włączniki światła, blaty, uchwyty, biurka, telefony, klawiatury, toalety, krany i zlewy (źródło CDC).

  Co to jest SARS-CoV-2? Co to jest COVID-19?

  Zespołu ostrej niewydolności oddechowej Koronawirus-2 (SARS-CoV-2) to nazwa nadana nowemu koronawirusowi z 2019 roku. COVID-19 to nazwa nadana chorobie wywoływanej przez tego wirusa. SARS-CoV-2 jest nowym szczepem koronawirusa, który nie został wcześniej zidentyfikowany u ludzi (źródło ECDC)

  Dodatkowe informacje:

 • Mówi się, że codzienne stosowanie spray’ów czyszczących powoduje astmę. Czy to prawda?

  Ogólnodostępne badania naukowe nie potwierdzają tego twierdzenia. Przed wprowadzeniem jakiegokolwiek produktu do obrotu przeprowadzania jest pełna ocena bezpieczeństwa. Producenci podejmują działania mające na celu poznanie, w jaki sposób produkty będą użytkowane i opracowują proste instrukcje dotyczących bezpiecznego użytkowania produktów.

 • Czy detergenty/produkty do czyszczenia są bezpieczne dla mojej skóry?

  Detergenty i środki czystości są bezpieczne pod warunkiem ich stosowania i przechowywania zgodnie z instrukcjami bezpieczeństwa i ostrzeżeniami podanymi na opakowaniu. Ważne jest, aby przeczytać etykietę i postępować zgodnie z instrukcjami podanymi na opakowaniu, ponieważ hasła ostrzegawcze różnią się w zależności od produktu i mogą z czasem ulec zmianie, np. w przypadku zmiany receptury produktu.

  Należy jednak pamiętać, że niektóre produkty, takie jak na przykład środki do czyszczenia rur odpływowych, zostały zaprojektowane jako żrące i mogą podrażniać lub poważnie uszkadzać skórę w przypadku niewłaściwego użycia lub przypadkowego rozlania; dlatego też – w tym konkretnym przykładzie – zdecydowanie zaleca się stosowanie rękawic ochronnych, zgodnie ze wskazówkami na opakowaniu.

  Osoby, które podejrzewają, że mogą mieć alergię na detergent, środek czystości lub składnik, prosimy o zapoznanie się z poniższym artykułem i w razie potrzeby skonsultowanie się z lekarzem.

 • Cierpię na alergie. Skąd mam wiedzieć, czy dany produkt jest dla mnie odpowiedni?

  Cierpię na alergie. Skąd mam wiedzieć, czy dany produkt jest dla mnie odpowiedni?
  Jeśli cierpisz na alergię, ważne jest, aby skonsultować się z lekarzem w celu określenia, które alergeny lub składniki mogą być źródłem problemu. Wiedza o tym, na który składnik masz uczulenie, pozwala na wybór produktów, które nie zawierają alergenów. Producenci detergentów i środków czystości są prawnie zobowiązani do umieszczenia na etykiecie produktu listy najczęstszych alergenów zawartych w danym produkcie oraz do opublikowania bardzo szczegółowej listy składników detergentów w Internecie. Odpowiedni adres strony internetowej znajduje się na etykiecie produktu. Możesz również skontaktować się z infolinią producenta: na etykiecie produktu powinien być podany numer telefonu i/lub adres e-mail. W razie wątpliwości, porozmawiaj z lekarzem, który może poprosić firmę o kartę charakterystyki. Dowiedz się więcej o alergenach.

 • Czy detergenty i środki czystości są bezpieczne?

  Tak, detergenty i środki czystości są bezpieczne pod warunkiem ich stosowania i przechowywania zgodnie z zaleceniami producentów. Dlatego ważne jest, aby przeczytać etykietę i postępować zgodnie z instrukcjami podanymi na opakowaniu.

  Detergenty i środki czystości przed wprowadzeniem na rynek muszą spełnić krajowe i europejskie wymogi prawne; przepisy te gwarantują bezpieczeństwo ludzi i środowiska. Obowiązujące przepisy są często uzupełniane dodatkowymi dobrowolnymi wytycznymi branżowymi, w szczególności w celu promowania bezpiecznego obchodzenia się z produktami i ich stosowania.

  Wiele detergentów i środków czystości jest oznakowanych piktogramami określającymi rodzaj zagrożenia i zwrotami wskazującymi rodzaj zagrożenia. Informacje na etykiecie odnoszą się do skoncentrowanego produktu w opakowaniu, a nie rozcieńczonego produktu w użyciu (np. detergentu do ręcznego zmywania naczyń rozcieńczonego w 5 litrach wody).

  Bezpieczeństwo produktów jest najwyższym priorytetem dla branży. Wszystkie detergenty i środki czystości przed wprowadzeniem na rynek przechodzą rygorystyczne testy bezpieczeństwa i oceny. Ocena bezpieczeństwa obejmuje wystarczającą ilość wiarygodnych danych naukowych potwierdzających bezpieczeństwo produktu oraz regularne przeglądy składników i receptur w świetle nowych badań w celu utrzymania wysokiego poziomu bezpieczeństwa.

 • Czy zagęszczone detergenty są bezpieczne dla środowiska?

  W ciągu ostatnich dwudziestu lat ilość stosowanych w Europie detergentów do prania znacznie się zmniejszyła, mimo że nastąpił wzrost liczby wsadów prania. Spadek ten jest kontynuowany, czemu sprzyja szereg dobrowolnych inicjatyw prowadzonych i koordynowanych przez A.I.S.E. W Europie w ciągu ostatnich dwóch dekad zagęszczenie detergentów przez przemysł doprowadziło do ogólnych oszczędności na poziomie 30 milionów ton produktów; oznacza to redukcję o 45%, podczas gdy w tym samym okresie liczba gospodarstw domowych w Europie wzrosła o 20%, a liczba wsadów o 23%.  

  Zagęszczanie pomaga ograniczyć negatywny wpływ detergentów na środowisko naturalne. Znaczne oszczędności udało się osiągnąć dzięki temu, że zagęszczone produkty oferują taką samą liczbę cykli prania przy mniejszych opakowaniach, co zmniejsza wymagania w zakresie transportu, a to z kolei zmniejsza emisje CO2.

  Dzięki zagęszczeniu detergentów, ilość chemicznych substancji czynnych na jedno pranie pozostaje taka sama a nawet może ulec zmniejszeniu dzięki zastosowaniu innowacyjnej technologii. Dlatego też, pod względem bezpieczeństwa dla środowiska, zagęszczone detergenty są podobne lub lepsze od swoich mniej skoncentrowanych poprzedników. Zagęszczanie produktu ma zatem korzystny wpływ na środowisko naturalne.

  Dowiedz się więcej o zagęszczonych produktach

 • Co to jest produkt biologiczny? Czy w branży detergentów stosowane są materiały pochodzenia biologicznego?

  Produkty pochodzenia biologicznego są w całości lub częściowo uzyskiwane z biomasy. Biomasa to materiał pochodzenia biologicznego, np. rośliny (w całości lub części), drzewa, glony, organizmy morskie, mikroorganizmy, zwierzęta itp. Biomasa może być poddana obróbce fizycznej, chemicznej lub biologicznej.

  Termin „produkty pochodzenia biologicznego” jest często używany w odniesieniu do produktów, które są częściowo pochodzenia biologicznego. W takich przypadkach, do oświadczenia powinno być dołączone ilościowe określenie zawartości biologicznej.

  Materiały osadzone w formacjach geologicznych i/lub skamieniałe nie są uznawane za „biologiczne”. Przemysł detergentów i produktów do czyszczenia stosuje w swoich wyrobach materiały pochodzenia biologicznego, w których niektóre lub wszystkie składniki pochodzenia kopalnego są zastępowane składnikami pochodzenia biologicznego, np. oleje roślinne mogą być używane do produkcji środków powierzchniowo czynnych. Jednak alternatywy pochodzenia biologicznego nie są z natury bardziej zrównoważone niż zasoby kopalne. Dlatego też korzyści płynące ze zwiększonego wykorzystania materiałów pochodzenia biologicznego wymagają dokładnej oceny cyklu życia, aby uniknąć pozornej oszczędności zasobów. Więcej informacji o materiałach biologicznych znajduje się tutaj.

 • Co robi branża w odpowiedzi na wyzwania związane z ochroną środowiska i zrównoważonym rozwojem?

  Poprzez A.I.S.E., przemysł detergentowy i produktów do czyszczenia jest liderem w dziedzinie wspierania zrównoważonego rozwoju poprzez długą historię dobrowolnych inicjatyw. Inicjatywy te, rozpoczęte jeszcze w 1997 r., przyniosły już znaczną poprawę w zakresie ochrony środowiska.

  Karta Zrównoważonego Czyszczenia jest sztandarową inicjatywą branży, która od 2005 roku promuje zrównoważoną produkcję, projektowanie i wykorzystanie detergentów i środków czystości, osiągając znaczne oszczędności w zakresie emisji CO2, energii i opakowań. Znajdź oznaczenia Karty
  na przedniej lub tylnej etykiecie produktów a przyczynisz się do zrównoważonego rozwoju.

  Od ponad 20 lat etykiety produktów zawierają wskazówki dla konsumentów dotyczące zrównoważonego użytkowania w celu oszczędzania wody, emisji CO2 i pieniędzy; postępuj zgodnie z tymi wskazówkami, aby pomóc ograniczyć wpływ podczas użytkowania produktu.

  W tym samym okresie przemysł osiągnął również znaczne oszczędności dzięki różnym inicjatywom w zakresie zagęszczania, zwłaszcza w sektorze detergentów używanych do prania. Czy wiesz, że średnia zalecana dawka w ciągu 20 lat zmniejszyła się o połowę?

  Wreszcie, najnowsza inicjatywa branżowa dotycząca tworzyw sztucznych wyznacza ambitne cele do 2025 r., aby zwiększyć wykorzystanie tworzyw sztucznych pochodzących z recyklingu oraz sprawić, by opakowania z tworzyw sztucznych stosowane w detergentach i środkach czystości nadawały się do recyklingu, ponownego użycia i/lub kompostowania.

  cleanright.eu przedstawia wiele z tych inicjatyw w zarysie w rozdziale poświęconym zrównoważonemu czyszczeniu

 • Czy składniki zawarte w detergentach ulegają biodegradacji?

  Wszystkie środki powierzchniowo czynne stosowane w detergentach muszą być zgodne z obowiązującym prawodawstwem europejskim, tj. Rozporządzeniem w sprawie detergentów. Rozporządzenie to wymaga, aby wszystkie rodzaje środków powierzchniowo czynnych stosowanych w detergentach i środkach czystości (anionowe, niejonowe, kationowe i amfoteryczne środki powierzchniowo czynne) ulegały całkowitej biodegradacji. Wszystkie detergenty muszą być poddane ocenie, a wyniki muszą być zarchiwizowane i dostępne do kontroli przez odpowiednie władze. Dowiedz się więcej na temat podatności środków powierzchniowo czynnych na biodegradację.

  W przypadku składników, które nie są środkami powierzchniowo czynnymi, monitorowanie stosowania słabo biodegradowalnych substancji organicznych odbywa się za pośrednictwem firm stowarzyszonych w ramach A.I.S.E. Karta Zrównoważonego Czyszczenia. Monitoring ten wskazuje na spadek ich wykorzystania od 2005 r.

 • Czy kapsułki do prania z płynnym detergentem są bezpieczne?

  Kapsułki do prania z płynnym detergentem są bezpieczne, gdy są używane zgodnie z przeznaczeniem i specyfikacją podaną na opakowaniu produktu. Powinny być one używane wyłącznie do czyszczenia odzieży i, podobnie jak wszystkie detergenty i środki czystości, powinny być przechowywane w sposób bezpieczny, a w szczególności poza zasięgiem dzieci, aby uniknąć przypadkowego narażenia lub spożycia.

  Przechowywanie płynnych kapsułek z detergentem do prania w bezpiecznym miejscu staje się naprawdę ważne, gdy masz małe dzieci, a zwłaszcza takie, które już zaczęły raczkować. Poniżej podano najważniejsze wskazówki, które umożliwią Ci przechowywanie kapsułek do prania z płynnym detergentem poza zasięgiem dzieci, a jednocześnie w miejscu, które będzie łatwo dostępne w czasie prania:

  • Kapsułki do prania z płynnym detergentem muszą być przechowywane wysoko, w miejscu niedostępnym dla dzieci.
  • Jeśli nie jest to możliwe, należy umieścić je w szafce wyposażonej w zamek zabezpieczający przed dostępem dzieci.
  • Muszą one zawsze pozostawać w oryginalnym opakowaniu, a opakowanie musi być zawsze odpowiednio zamknięte.
  • Kapsułki należy przechowywać oddzielnie od innych produktów codziennego użytku, takich jak żywność i środki higieny osobistej.

  Te proste, ale ważne zasady są łatwe w stosowaniu i zapobiegną narażeniu dzieci na kontakt z produktem, do którego nigdy nie powinny mieć dostępu. Najważniejszym przesłaniem jest to, aby kapsułki przechowywać z dala od dzieci. Dowiedz się więcej o bezpiecznym stosowaniu kapsułek do prania z płynnym detergentem na dedykowanej stronie internetowej www.keepcapsfromkids.eu

 • Czy w przemyśle detergentów i produktów do czyszczenia przeprowadza się testy na zwierzętach?

  Przemysł detergentów i produktów do czyszczenia działa na rzecz wyeliminowania testów na zwierzętach. Od ponad 20 lat branża stara się ograniczyć, udoskonalić i zastąpić badania na zwierzętach metodami alternatywnymi. Zdecydowana większość detergentów i środków czystości trafiała w przeszłości do konsumentów bez przeprowadzania wcześniejszych testów na zwierzętach i nadal będzie się tak działo.

  A.I.S.E. jest założycielem inicjatywy Europejskiego partnerstwa na rzecz alternatywnego podejścia do badań na zwierzętach (EPAA). EPAA to przykład bezprecedensowej współpracy pomiędzy służbami Komisji Europejskiej, dużymi firmami i stowarzyszeniami handlowymi z siedmiu sektorów przemysłu. Partnerzy są zaangażowani w gromadzenie wiedzy, badań i zasobów w celu przyspieszenia rozwoju, walidacji i akceptacji alternatywnego podejścia do badań na zwierzętach.

  W 2010 r., w ramach swoich bieżących zadań, A.I.S.E. uruchomiło program mający na celu zbadanie możliwości zastosowania testów in-vitro podrażnień skóry i oczu w odniesieniu do detergentów i środków czystości. Doprowadziło to do znacznego i uznanego przez środowisko naukowe postępu badań.

  Stowarzyszenie A.I.S.E. i jego członkowie, wraz z EPAA i innymi partnerami, będą nadal prowadzić badania naukowe i dalej badać alternatywne podejścia do badań na zwierzętach oraz będą dążyć do ich oficjalnej akceptacji przez organy regulacyjne.

 • Czy w detergentach i środkach czystości stosowane są niebezpieczne chemikalia?

  Producenci stosują składniki, które mają zasadnicze znaczenie dla efektywnego działania produktu i tym samym zapewniają, że produkt końcowy, w którym zastosowano te składniki, jest uważany za bezpieczny, jeżeli jest stosowany zgodnie z instrukcjami producenta. Kilka Rozporządzeń UE wymaga przeprowadzania oceny bezpieczeństwa składników produktu dla ludzi i środowiska.

  Pytanie brzmi: „na podstawie czego przemysł ocenia, że dany produkt jest bezpieczny?” Producenci biorą pod uwagę wiedzę, jaką posiadają na temat sposobu, w jaki ludzie używają produktów w codziennym życiu, w tym na temat sposobu ich utylizacji. Następnie przeprowadza się ocenę ryzyka w odniesieniu do stosowanych składników, aby określić, w jaki sposób można bezpiecznie stosować chemikalia (tj. jakie odpowiednie środki są potrzebne do zmniejszenia potencjalnego ryzyka).

  Po ustaleniu, że stosowanie składnika jest bezpieczne pod pewnymi warunkami i że warunki te odpowiadają prawidłowemu, zamierzonemu zastosowaniu produktu, składnik uznaje się za bezpieczny do zastosowania w produkcie. Producenci dostarczają wszelkich istotnych informacji i wskazówek na etykiecie produktu, aby konsumenci mogli bezpiecznie i skutecznie korzystać z produktów.

  Prosty przykład: w produkcie może zostać użyty alkohol. Jedną z właściwości alkoholu jest to, że jest on łatwopalny. Jednak w przypadku rozcieńczenia alkoholu wodą, ryzyko to znacząco maleje. Jest to podejmowany środek zarządzania ryzykiem.

 • Czy bezpieczne jest przygotowywanie własnych detergentów lub środków czystości?

  Nie jest to zalecane z następujących powodów.

  Coraz większą popularnością cieszą się detergenty i środki czystości typu „Do It Yourself” (zrób to sam), które przygotowuje się samemu przy użyciu powszechnie dostępnych składników. Te domowe rozwiązania mogą być powszechnie uważane za tańsze i bezpieczniejsze dla środowiska, ponieważ są one oparte na powszechnie znanych, „naturalnych” składnikach (np. ocet, alkohole, oleje naturalne itp.). Jednakże, choć składniki te są same w sobie bezpieczne, nie są one przeznaczone do czyszczenia, zwłaszcza gdy wymagane jest ich mieszanie.

  Nie łączyć kwasu z wybielaczem, ponieważ istnieje ryzyko powstania bardzo niebezpiecznego chloru.

  Ponadto, takie domowe roztwory nie zawierają na opakowaniu odpowiednich informacji odnośnie ich zastosowania do celów czyszczenia. Oznacza to, że butelka domowej roboty mieszanki może być użyta w niewłaściwy lub niebezpieczny sposób. Bez etykiety wskazującej na niebezpieczne właściwości składników, można błędnie założyć, że są one bezpieczne. Gdy składniki te są wprowadzane do obrotu jako żywność lub napoje, są one zwolnione z wszelkich prawnych przepisów dotyczących etykietowania, które mają zastosowanie do chemikaliów. Jeżeli ocet był przeznaczony i wprowadzony do obrotu do celów czyszczenia, należy zgodnie z Rozporządzeniem CLP oznaczyć go znakiem wykrzyknika ze względu na jego właściwości silnie drażniące dla oczu lub, jeżeli jest skoncentrowany, piktogramem właściwości żrących ze względu na niebezpieczeństwo uszkodzenia oczu.

  Producenci detergentów i środków czystości stworzyli te produkty z myślą o konsumentach, w celu zapewnienia, aby operacje związane z czyszczeniem były realizowane w sposób zadowalający i przy jednoczesnym zapewnieniu bezpieczeństwa. Bezpieczeństwo konsumentów i środowiska naturalnego ma pierwszorzędne znaczenie przy opracowywaniu wszystkich takich produktów. Podejście branży opiera się na dobrze ugruntowanych i uznanych kryteriach naukowych, zgodnych z prawodawstwem, takich jak zasady oceny bezpieczeństwa, oraz na analizie cyklu życia uwzględniającej ocenę bezpieczeństwa środowiskowego. Konsument jest informowany o tym, jak bezpiecznie korzystać z produktu za pomocą znajdującej się na opakowaniu etykiety oraz podanych na niej informacji ostrzegawczych.

 • Czy środki do czyszczenia rur odpływowych są niebezpieczne?

  Środki do czyszczenia rur odpływowych mają za zadanie udrażniać zatkane odpływy. Ich formuły (wysoce zasadowe lub wysoce kwaśne) zostały zaprojektowane jako żrące i mogą podrażniać lub poważnie uszkadzać skórę w przypadku niewłaściwego użycia lub przypadkowego rozlania. Dlatego też ważne jest, aby używać tych produktów zgodnie z instrukcjami podanymi na opakowaniu. W przypadku prawidłowego użycia, produkt nie powinien być niebezpieczny, jednak może wymagać zastosowania dodatkowych środków ostrożności zgodnie z odpowiednimi hasłami ostrzegawczymi.

  W celu bezpiecznego stosowania tych produktów należy zwrócić uwagę na następujące kwestie:

  • sprawdzić, czy produkt jest przez cały czas przechowywany w miejscu niedostępnym dla dzieci
  • używać rękawic podczas pracy z tego typu produktami
  • nie zostawiać zatkanego zlewu/odpływu bez nadzoru – w przeciwnym razie, zamknąć pomieszczenie na cały czas aktywnego działania środka.
  • zawsze dobrze zamykać butelkę, również przed pozbyciem się zużytego pojemnika.
 • Czy mogę mieszać różne detergenty lub środki czystości?

  NIE należy mieszać detergentów i środków czystości. Wszystkie ważne informacje o tym, jak bezpiecznie używać detergentów i środków czystości oraz jak uzyskać najlepsze rezultaty, można znaleźć na etykiecie produktu. Zgodnie z Rozporządzeniem CLP na opakowaniu znajdują się również odpowiednie informacje prawne. Czytając uważnie i postępując zgodnie z podanymi instrukcjami, użytkownicy mogą pomóc chronić siebie i środowisko, a jednocześnie uzyskać optymalną wydajność swojego produktu.

  Branża opracowała również serię piktogramów, które można znaleźć na etykietach produktów. Te piktogramy bezpiecznego użytkowania zawierają najważniejsze informacje, które zapewniają bezpieczeństwo. Szczególne znaczenie mają dwa piktogramy: „Nie mieszać z innymi produktami” oraz „Nie zmieniać pojemnika w celu przechowywania zawartości”. Wynika to z faktu, że niektóre składniki mogą wykazywać niebezpieczną reakcję chemiczną po zmieszaniu, np. nie wolno jednocześnie używać wybielaczy i kwasowych środków do czyszczenia toalet, ponieważ może to spowodować szkodliwą reakcję chemiczną.

  Nie jest również bezpieczne mieszanie powszechnie znanych „naturalnych” składników (np. octu, alkoholi, olejów naturalnych itp.). Składniki te są wprawdzie bezpieczne w codziennym użytku, ale nie są przeznaczone do czyszczenia, zwłaszcza gdy są używane razem. Przykład mieszania kwasów z wybielaczem nie jest bezpieczny, ponieważ grozi powstaniem chloru.

  Zobacz wszystkie piktogramy bezpiecznego użytkowania

 • Co zrobić w przypadku reakcji alergicznej na produkt do oczyszczania powietrza?

  Jeśli zauważysz, że Twoja reakcja alergiczna nasila się po zastosowaniu produktu do oczyszczania powietrza, zaprzestań jego stosowania i zasięgnij porady lekarza. Zgodnie z inicjatywą A.I.S.E. mającą na celu zapewnienie odpowiedzialnej produkcji i komunikacji w zakresie produktów do oczyszczania powietrza, na etykietach takich produktów znajduje się następująca informacja „Osoby cierpiące na nadwrażliwość zapachową powinny zachować ostrożność przy stosowaniu tego produktu”.

 • Co branża robi, aby zapewnić bezpieczeństwo swoich produktów do oczyszczania powietrza?

  W 2007 r. Stowarzyszenie A.I.S.E. doprowadziło do opracowania dobrowolnego kodeksu postępowania znanego w branży jako „Program odpowiedzialności za produkty do odświeżania powietrza”. Firmy, które przystąpiły do programu zobowiązały się do przestrzegania szeregu kryteriów, których celem jest promowanie najlepszych praktyk w branży poprzez odpowiedzialną produkcję i komunikację. Wymaga to od przedsiębiorstw rutynowej oceny składników ich produktów, aby dać konsumentom pewność, że są one bezpieczne w użyciu. Wymaga to również od przedsiębiorstw przekazywania na stronach internetowych informacji o konkretnych składnikach każdego produktu, a także bardziej przejrzystego i obszernego oznakowania na opakowaniach. Celem tego, stworzonego w 2007 r. programu jest umożliwienie konsumentom dokonywania świadomych wyborów i bezpiecznego korzystania z produktów.

  Stowarzyszenie A.I.S.E. zaktualizowało program w 2016 r., włączając do niego nowe zobowiązania wobec konsumentów i władz w zakresie odpowiedniej kontroli produktów na rynku. W ramach zaktualizowanej inicjatywy zwiększono zobowiązania zarówno w zakresie produkcji palnych odświeżaczy powietrza, jak i w zakresie właściwej komunikacji, gdy produkty będą gotowe do wprowadzenia do obrotu. Palne odświeżacze powietrza muszą zostać przetestowane przed wprowadzeniem do obrotu, aby upewnić się, że emisje powstające podczas użytkowania są poniżej dopuszczalnych wartości narażenia określonych przez WHO, a zatem nie stanowią zagrożenia dla zdrowia ludzkiego. Branża jest odpowiedzialna za zapewnienie ochrony konsumenta również poprzez odpowiednią komunikację w zakresie bezpiecznego użytkowania produktów. Osiąga się to poprzez odpowiednie oznakowanie produktu oraz udostępnienie dodatkowych informacji na temat składu produktu zainteresowanym osobom za pośrednictwem strony internetowej firmy.

 • Czym są lotne związki organiczne? Skąd mogę wiedzieć, czy nie są one uwalniane przez detergenty i środki czystości?

  Lotne związki organiczne (LZO) to organiczne związki chemiczne, które łatwo odparowują w temperaturze pokojowej. W naszym codziennym życiu istnieją setki LZO, a także naturalne i stworzone przez człowieka źródła LZO. Są one uwalniane w dużych ilościach przez drzewa (zwłaszcza gatunki sosny), owoce (zwłaszcza cytrusowe), a także w efekcie naszego oddychania.

  Poza jasnym i bardziej obszernym oznakowaniem na opakowaniu, informacje o składnikach każdego produktu są podawane na stronach internetowych poszczególnych firm. Dotyczy to wszystkich produktów detergentowych, jak również produktów do oczyszczania powietrza wytwarzanych przez firmy stosujące stworzony przez A.I.S.E., dobrowolny program odpowiedzialności za produkty do odświeżania powietrza.

  Jak każdy inny składnik, lotne związki organiczne są poddawane rygorystycznej ocenie bezpieczeństwa.

 • Czy detergenty i środki czystości uwalniają szkodliwe substancje, które wdychamy?

  Bezpieczeństwo osób stosujących detergenty i środki czystości ma ogromne znaczenie dla naszej branży, a producenci wiele wysiłku i środków włożyli w to, aby zapewnić bezpieczeństwo produktów (pod warunkiem stosowania ich zgodnie z zaleceniami). W szczególności, nasze produkty muszą być zgodne z  prawodawstwem UE, np. Rozporządzeniem w sprawie detergentów, Rozporządzeniem REACH oraz Rozporządzenie w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin (CLP). Członkowie Stowarzyszenia A.I.S.E. wykorzystują dane dotyczące narażenia (pochodzące z bezpośrednich pomiarów emisji lub modelowania), aby zagwarantować konsumentom, że produkty mogą być bezpiecznie stosowane. Dane te stanowią jedynie część bardzo dokładnej oceny bezpieczeństwa produktów przeprowadzanej przez członków A.I.S.E. przed wprowadzeniem takich produktów na rynek. Przedsiębiorstwa ściśle monitorują i analizują również doświadczenia konsumentów związane z ich produktami („nadzór po wprowadzeniu do obrotu”) i mogą w ten sposób identyfikować wszelkie nieoczekiwane problemy napotkane podczas użytkowania.

  Ogólny proces oceny oddziaływania na zdrowie ludzkie i środowisko obejmuje:

  • Ocenę zagrożeń i charakterystykę surowców
  • Ocenę narażenia konsumentów
  • Ocenę ryzyka specyficznego dla produktu i zastosowania
  • Nadzór po wprowadzeniu na rynek w celu potwierdzenia wyników procedur przeglądu bezpieczeństwa produktów.
 • Dlaczego ustalono cel na poziomie 20% w zakresie wykorzystania surowców z recyklingu?

  Cel ten jest zdefiniowany jako cel minimalny a przedsiębiorstwa zachęca się do osiągania wyższych i bardziej ambitnych celów. Jednocześnie inicjatywa ta ma na celu objęcie całego europejskiego sektora detergentów i środków czystości. Cel ten został określony jako realistyczny i możliwy do zrealizowania przez maksymalnie dużą liczbę podmiotów na rynku. Stowarzyszenia A.I.S.E. będzie monitorować trendy na przestrzeni lat na podstawie przesyłanych co roku danych z realizacji założeń inicjatywy i oceni, czy konieczne będzie ponowne zweryfikowanie tego celu.  

 • Co branża robi, aby zmniejszyć ilość tworzyw sztucznych wykorzystywanych do pakowania wyrobów?

  Opakowanie jest kluczowe dla uniknięcia wycieku produktu, zapewnienia bezpiecznego użytkowania, ochrony produktów podczas transportu i umożliwienia prawidłowego dozowania. Istotne jest jednak, aby opakowania były prawidłowo zbierane i utylizowane w celu zapewnienia ich właściwego recyklingu i uniknięcia potencjalnie negatywnego wpływu na środowisko.

  W styczniu 2019 roku A.I.S.E. uruchomiło dobrowolną inicjatywę dotyczącą opakowań z tworzyw sztucznych, która jest dostępna dla wszystkich producentów detergentów i środków czystości. Inicjatywa ta ma na celu zwiększenie w ciągu najbliższych kilku lat wykorzystania surowców pochodzących z recyklingu w opakowaniach z tworzyw sztucznych. Udział w tej inicjatywie branżowej jest otwarty dla wszystkich przedsiębiorstw, niezależnie od tego, czy są oni członkami A.I.S.E. i członkowskich stowarzyszeń narodowych.  

  Do 2025 roku zobowiązano się, aby:

  • W opakowaniach wszystkich domowych detergentów i środków czystości znajdujących się w portfolio A.I.S.E. wykorzystywano co najmniej 20% tworzyw sztucznych pochodzących z recyklingu; 
  • Zapewnić możliwości recyklingu, ponownego wykorzystania lub kompostowania wszystkich plastikowych opakowań detergentów i środków czystości.

  W najbliższych latach A.I.S.E. będzie monitorować postępy i wspierać wymianę najlepszych praktyk, współpracę w ramach łańcucha wartości, a także udzielać wskazówek dla całej branży.

  Ponadto konsumenci będą nadal zachęcani do wspierania kampanii poprzez recykling opakowań zgodnie z lokalnymi programami zbiórki odpadów oraz stosowanie zestawów do uzupełniania.

  Dowiedz się więcej o inicjatywie branżowej

Wyszukaj

Znajdź dodatkowe informacje

Skontaktuj się z nami

Czy masz pytania?

Skontaktuj się z A.I.S.E., aby uzyskać więcej informacji na tematy poruszane na tej stronie.

Pamiętaj, że nie odpowiadamy na pytania, które dotyczą danej marki lub mają charakter komercyjny.

Save
Cookies user prefences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Legitimate
Flexicontent
A string that is appended to URLs
Accept
Decline
Analytics
Tools used to analyze the data to measure the effectiveness of a website and to understand how it works.
Google Analytics
Accept
Decline
Marketing
Set of techniques which have for object the commercial strategy and in particular the market study.
Quantcast
Accept
Decline
BetweenDigital
Accept
Decline