Warunki KORZYSTANIA ZE  strony internetowej

 

https://cleanright.eu

Styczeń 2020 r

................................................................................

Zapoznaj się z warunkami korzystania (dalej zwanymi "Warunkami korzystania") przed wyszukaniem strony www.cleanright.eu/ i wejściem na nią (dalej zwanej "Stroną internetową"). 

Ta strona jest własnością "Association Internationale de la Savonnerie, de la Détergence et des Produitsd'Etretien", w skrócie "AISE", międzynarodowego stowarzyszenia niedochodowego zarejestrowanego zgodnie z belgijskim prawem ("AISBL / IVZW"),z siedzibą przy Boulevard du Souverain 165, 4 piętro, 1160 Bruksela, Belgia, i jest przez nie zarządzana.Stowarzyszenie jest zarejestrowane w rejestrze podmiotów gospodarczych (dzielnica Brukseli) pod numerem 538.183.615 (i dalej zwane "AISE"). A.I.S.E. Numer EU VAT to BE 0538 183 615.

Tel: +32 (0)2 679 62 67 - Faks: +32 (0) 2 679 62 79

 1. Warunki ogólne

Niniejsze Warunki korzystaniamają zastosowanie do każdej osoby (dalej zwanej "Użytkownikiem") uzyskującej dostęp i korzystającej ze Strony internetowej i mogą zostać zmienione bez powiadomienia w całości lub części przez firmę A.I.S.E. Zaleca się regularne zapoznawanie się z niniejszymi Warunkami korzystania, aby znać ich najnowszą wersję. 

Warunki korzystania stanowią kompletną i wyłączną umowę między Użytkownikiem, a firmą A.I.S.E., regulującą dostęp do Strony internetowej.

Korzystając z tej Strony internetowej, Użytkownik w pełni i bezwarunkowo akceptuje niniejsze Warunki korzystania i zobowiązuje się do ich przestrzegania. Jeżeli Użytkownik nie zgadza się z niniejszymi Warunkami, nie powinien w żaden sposób korzystać z tej Strony internetowej.

W przypadku naruszenia niniejszych Warunków korzystania lub jakichkolwiek innych zobowiązań umownych między Użytkownikiem a firmą A.I.S.E., firma A.I.S.E. zastrzega sobie prawo do odmowy dostępu do Strony internetowej (w tym, bez ograniczeń, Strefy ograniczonego dostępu, zgodnie z poniższą definicją), z zachowaniem praw A.I.S.E. lub jakichkolwiek stron trzecich do wszelkich odszkodowań za wszystkie bezpośrednie i pośrednie szkody poniesione w wyniku takiego naruszenia.

 1. Zakres i ograniczenie odpowiedzialności

Informacje i materiały przedstawione na Stronie Internetowej służą wyłącznie do celów informacyjnych. Firma A.I.S.E prezentuje je w dobrej wierze. Prezentowane informacje są poprawne według naszej najlepszej wiedzy.

Niemniej jednak, firma A.I.S.E. nie składa żadnych oświadczeń ani zapewnień co do adekwatności, rzetelności, kompletności lub dokładności jakichkolwiek informacji prezentowanych na tej Stronie internetowej, ani nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek nieścisłości lub niekompletności znalezione w jej treści.

Wykluczając celowe działania i / lub zastosowania obowiązujących przepisów prawnych, firma A.I.S.E. w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za jakikolwiek sposób użycia zawartości tej Strony internetowej. Firma nie będzie również odpowiadać za jakiekolwiek straty lub szkody dowolnego rodzaju (bezpośrednie, pośrednie, wtórne, materialne lub niematerialne itp.), wynikające z korzystania z informacji przedstawionych na tej Stronie Internetowej lub polegania na nich.

A.I.S.E. zastrzega sobie prawo do zmiany i aktualizacji Strony internetowej i jej zawartości w dowolnym momencie bez uprzedzenia.

 1. Ciągłość działania Strony internetowej

A.I.S.E. jest uprawniona do ulepszania i poprawiania Strony internetowej w dowolnym momencie i bez uprzedzenia.

A.I.S.E może zatrzymać lub ograniczyć (na stałe lub czasowo) dostęp do Strony internetowej (w tym do Strefy ograniczonego dostępu, zgodnie z poniższą definicją) w dowolnym momencie i bez uprzedzenia.

 1. Bezpieczeństwo

A.I.S.E. stosuje szereg zabezpieczeń w celu ochrony Strony internetowej przed nieautoryzowanym dostępem. Jednakże A.I.S.E. nie gwarantuje, iż Strona internetowa będzie bezpieczna lub wolna od błędów lub wirusów. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że dostęp do Strony internetowej odbywa się na własne ryzyko.

A.I.S.E. nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia lub uszkodzenia systemu komputerowego Użytkownika, oprogramowania lub danych uzyskanych w związku z niniejszą Stroną internetową lub z powodu korzystania z niej. Zachęca się użytkowników do podjęcia odpowiednich środków ostrożności (takich, jak własne oprogramowanie antywirusowe), aby mieć pewność, że wszystko, co zostało odwiedzone na tej Strony internetowej, jest wolne od wirusów lub innych zagrożeń, które mogą zakłócać lub uszkadzać system komputerowy, oprogramowanie lub dane użytkownika. 

W celu uzyskania dostępu do Strony internetowej, użytkownicy są odpowiedzialni za stosowne skonfigurowanie swoich systemów informatycznych, programów komputerowych i platformy.

Użytkownicy muszą właściwie korzystać ze Strony internetowej, bez świadomego wprowadzania wirusów, trojanów, robaków, bomb logicznych lub innych materiałów szkodliwych technologicznie. Użytkownicy nie mogą uzyskać nieautoryzowanego dostępu do Strony internetowej, serwera na którym przechowywana jest Strona internetowaStrona internetowa, ani żadnego serwera, komputera lub bazy danych Strony internetowej. Użytkownikom nie wolno atakować Strony internetowej za pomocą ataku typu "odmowa usługi" lub rozproszonego ataku typu "odmowa usługi". Naruszenie tego postanowienia oznacza przestępstwo na podstawie belgijskiej ustawy z dnia 28 listopada 2000 r. o przestępczości informatycznej.

A.I.S.E. zgłosi takie naruszenie odpowiednim organom ścigania i będzie z nimi współpracować.

 1. Prawa własności intelektualnej

Strona internetowa i wszystkie jej składniki (zawartość, znaki, logo, grafika, zdjęcia, animacje, filmy, muzyka, tekst itp.) są własnością firmy A.I.S.E. Są one chronione prawami własności intelektualnej (jak prawa autorskie i inne stosowne, prawa do znaków towarowych itp.).

Kopiowanie materiałów ze Strony internetowej jest dozwolone, z wyłączeniem celów komercyjnych, pod warunkiem wskazania źródła. 

Każde naruszenie powyższego ograniczenia może stanowić naruszenie praw własności intelektualnej, zagrożone dodatkowo karą pozbawienia wolności i grzywnami, oprócz konieczności pokrycia szkód cywilnych.

A.I.S.E. nie rości sobie praw do żadnego oficjalnego dokumentu lub dokumentów znajdujących się w domenie publicznej i prezentowanych na Stronie Internetowej lub w Strefie ograniczonego dostępu. Prawa autorskie, jeśli takowe mają zastosowanie, do materiałów stron trzecich znajdujących się na Stronie Internetowej powinny być przestrzegane; żadne prawa nie są przyznawane automatycznie.

 1. Linki do stron internetowych stron trzecich

Linki do innych stron internetowych są podawane wyłącznie dla wygody użytkownika. W związku z tym, linki te nie oznaczają ani odpowiedzialności, ani potwierdzenia przez firmę A.I.S.E informacji zawartych na stronach powiązanych. A.I.S.E. nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek inne strony internetowe i jakiekolwiek tamże zawarte informacje, z wyjątkiem przypadków, gdzie A.I.S.E. jest właścicielem takiej strony internetowej i jest to zgodne z obowiązującymi Warunkami korzystania.

Bez uprzedniej pisemnej zgody A.I.S.E zabrania się wstawiania hiperłączy na Stronie Internetowej prowadzących do innej witryny.

 1. Strefa zastrzeżona (strefa partnerska)

Dostęp do Obszaru ograniczonego dostępu jest przeznaczony wyłącznie dla członków A.I.S.E., a zatem nie jest dostępny dla innych Użytkowników tej Strony internetowej. Dostęp jest możliwy po uzyskaniu statusu użytkownika i hasła dostępu do Strony internetowej od  A.I.S.E.

Nazwa użytkownika i hasło są ściśle osobiste i poufne. Upoważniony użytkownik jest odpowiedzialny za sposób użycia hasła i autoryzowanie nim wszystkich swoich działań w ramach Obszaru ograniczonego dostępu.

A.I.S.E. przetwarza dane osobowe związane z dostępem do Obszaru ograniczonego dostępu zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych, w tym z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych ("RODO"). Dalsze informacje znajdują się w naszej polityce prywatności.

 1. Dostarczane usługi

Za pośrednictwem Strony internetowej, Użytkownik może wysyłać wiadomość e-mail do znajomych, w celu wsparcia kampanii "Keep Caps from Kids". Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za informacje przekazane za pośrednictwem takiego e-maila i korzystanie z tej usługi.

A.I.S.E. przetwarza informacje przekazywane w wyniku korzystania z Usługi zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych, w tym z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych ("RODO"). Dalsze informacje znajdują się w naszej polityce prywatności.

 1. Indywidualne zgłoszenia

Użytkownik może skontaktować się z A.I.S.E. wysyłając wiadomość e-mail do jednego z krajowych stowarzyszeń, które są członkami A.I.S.E. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za informacje przekazywane za pośrednictwem tychże w wiadomości.

A.I.S.E. przetwarza informacje przekazywane za pośrednictwem wiadomości mailowych i pocztowych zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych, w tym z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych ("RODO”). Dalsze informacje znajdują się w naszej polityce prywatności.

 1. Nieważność przepisów

Nieważność lub niewykonalność jednego lub kilku postanowień niniejszych Warunków korzystania nie skutkuje nieważnością lub niewykonalnością całości Warunków korzystania. Postanowienie, które jest całkowicie lub częściowo nieważne lub niewykonalne, będzie traktowane jako niebyłe, podczas gdy wszystkie pozostałe postanowienia pozostaną w pełnej mocy. Nieważne postanowienia zostaną zastąpione innymi o takim samym skutku.

 1. Zrzeczenie się praw

Wszelkie niewykonanie lub opóźnienia wykonania praw wynikających z niniejszych Warunków korzystania nie będą interpretowane jako zrzeczenie się tychże praw. Żadne niewykonanie praw lub tylko częściowe ich wykonanie nie wyklucza jakichkolwiek innych praw wynikających z niniejszego Regulaminu.

 1. Stosowane prawo i jurysdykcja

Niniejsza strona internetowa i Warunki korzystania podlegają prawu belgijskiemu. Wszelkie spory powstałe w związku z tym podlegają wyłącznej jurysdykcji sądów w Brukseli, Belgia.

Zasady cookie

Niniejsza strona internetowa (www.keepcapsfromkids.eu i obszar zastrzeżony zdefiniowane w Warunkach korzystania) wykorzystują pliki cookie w celu poprawy jakości. Cookie to mały plik tekstowy umieszczany na twoim komputerze, tablecie lub urządzeniu mobilnym podczas odwiedzania strony internetowej.

Przeglądając Stronę internetową lub klikając przycisk "Zgadzam się", akceptujesz użycie plików cookie zgodnie z opisem w niniejszych zasadach dotyczących plików cookie. Możesz jednak w każdej chwili wyłączyć pliki cookie, zmieniając ustawienia przeglądarki (zgodnie z opisem poniżej). Jeśli wyłączysz pliki cookie, firma A.I.S.E. nie może zagwarantować bezproblemowego przeglądania Strony.

Użycie cookies

A.I.S.E używa plików cookie (własnych plików cookie i plików stron trzecich) zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym z belgijską ustawą z dnia 13 czerwca 2005 r. o łączności elektronicznej.

Jeśli chcesz zrezygnować z plików cookie Google Analytics, możesz pobrać i zainstalować dodatek do przeglądarki blokujący takie pliki: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

Wyłączanie ciasteczek

Jeśli chcesz zablokować pliki cookie, możesz to zrobić w ramach przeglądarki, której używasz:

Wyłączenie plików cookie może mieć wpływ na funkcjonalność Strony internetowej. Zaleca się, aby Użytkownik nie wyłączał plików cookie.

Save
Cookies user prefences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Legitimate
Flexicontent
A string that is appended to URLs
Accept
Decline
Analytics
Tools used to analyze the data to measure the effectiveness of a website and to understand how it works.
Google Analytics
Accept
Decline
Marketing
Set of techniques which have for object the commercial strategy and in particular the market study.
Quantcast
Accept
Decline
BetweenDigital
Accept
Decline