Rengøringsmidler og vedligeholdelsesprodukter til husholdning er sikre, når de bruges og opbevares i henhold til instruktionerne på etiketten. Derfor skal du altid læse og følge anvisningerne på etiketten og altid holde dem ude af børns rækkevidde.

Da rengøringsprodukter findes i mange former (for eksempel væsker, faste stoffer, aerosoler) og har mange forskellige anvendelser (toiletrensningsvæske, spray til overfladepolering, vaskepulver osv.), varierer brugsanvisningen og opbevaringen og er specifik for hvert produkt. 

I visse tilfælde kan de indeholde farlige ingredienser.  Sådanne ingredienser bruges, fordi de er nødvendige for, at produktet fungerer godt.  Nogle vaskemidler indeholder for eksempel enzymer, der hjælper med at nedbryde og fjerne fedt og andre madpletter fra tekstiler, mens desinfektionsmidler kan indeholde en biocidholdig ingrediens til at fjerne og forhindre spredning af skadelige bakterier.

Når et produkt indeholder farlige ingredienser, kræver EU-lovgivning, at specifikke farepiktogrammer og oplysninger er inkluderet på etiketten.  Derudover vil du se nogle nyttige ikoner for sikker brug, der er udviklet af den europæiske industri for rengøringsprodukter, for at hjælpe dig med at bruge farlige rengøringsprodukter til husholdning sikkert.

Se på udvalget af symboler, du muligvis ser på en rengøringsproduktetiket, for at sikre dig, at du ved hvad de alle betyder.

Følg dette vigtige råd for at forhindre ulykker i hjemmet

Forstå farepiktogrammer

I Europa bestemmer forordningen om klassificering, mærkning og emballering af kemikalier (CLP) hvilke farlige oplysninger der skal vises på etiketten af et kemikalie (inklusive rengøringsprodukter til husholdning) for at hjælpe dig med at håndtere og bruge det sikkert

Nedenfor finder du CLP-farepiktogrammer, der ofte vises på etiketten på vaskemidler og rengøringsprodukter til husholdning, med en forenklet forklaring af, hvad de betyder, og hvilke forholdsregler du skal tage, når du ser dette piktogram på et produkt.

Du skal selvfølgelig altid læse hele etiketten omhyggeligt.

 • Det Europæiske Kemikalieagentur (ECHA)’s websted indeholder mere detaljerede oplysninger om reguleringen for klassificering, mærkning og emballering af kemikalier og dets krav.
 • Hvis du stadig har gamle produkter fra før 2015, kan de have anderledes farepiktogrammer. Find ud af, hvordan disse har ændret sig.
 • BRÆNDBAR

  Mening:

  Meget eller yderst brandfarlig gas, aerosol, væske eller damp

  f.eks. aerosoler (såsom luftfriskere, insektmidler, polermidler, ovnrensere osv.)
  Muligvis også på forrude-vask, glasrensere, visse universalrengøringsmidler, håndrensere

  Forholdsregel:

  • Opbevares utilgængeligt for børn
  • Holdes væk fra varme.
  • Beholdere holdes tæt lukkede

 • FARLIG FOR MILJØET

  Mening:

  Giftig for vandlevende organismer

  Forholdsregel:

  • Undgå udslip til miljøet
  • Indsaml spild

 • ÆTSENDE FOR ØJNENE OG HUDEN

  Mening:

  Kan forårsage svære forbrændinger af huden og øjenskader.

   

  f.eks. kaustiske rengøringsmidler til afløb, syreholdige toiletrensere, kalkfjernere osv.

  Forholdsregel:

  • Opbevares utilgængeligt for børn
  • Undgå kontakt med huden/øjnene
  • Skyl straks med vand ved spild på huden eller øjnene.
  • Søg lægehjælp ved spild på huden eller øjnene.

 • ØJENSKADE

  Mening:

  Kan forårsage alvorlig øjenskade.
  f.eks. på vaskemidler, opvaskemidler til håndopvask, universalrengøringsmidler, opvaskemidler til opvaskemaskiner
  Nogle flydende opvaskemidler til håndopvask

  Forholdsregler:

  Opbevares utilgængeligt for børn.
  Opbevares i original beholder.
  Undgå øjenkontakt I tilfælde af ulykke, skyl med vand.
  Ved ubehag, kontakt et giftcenter.

 • IRRITATIONSKILDE

  Mening:

  Kan forårsage allergisk hudreaktion eller alvorlig øjenirritation.
  f.eks. på vaskemidler,
  opvaskemidler til håndopvask, universalrengøringsmidler, opvaskemidler til opvaskemaskiner

  Forholdsregler:

  Opbevares utilgængeligt for børn
  Undgå hud- og øjenkontakt
  I tilfælde af ulykke, skyl med vand.

Om ikoner for sikker brug

For at hjælpe dig med at bruge produkter sikkert og supplere de vigtige fareoplysninger, der er foreskrevet i EU-regler, finder du også vejledning til sikker brug på etiketten, der er udviklet af industrien.

Disse ikoner og sætninger for sikker brug hjælper dig med at bruge og opbevare rengøringsmidler og vedligeholdelsesprodukter til husholdning sikkert.  De findes på etiketten og giver instruktioner til sikker brug på en enkel, tilgængelig og direkte måde. 

Dette ikon blev officielt godkendt af De Forenede Nationer i midten af 2019 og inkluderet i GHS-underudvalgets retningslinjer (Globalt harmoniseret system til klassificering og mærkning af kemikalier).

 • Riv ikke i kapsler, der sidder fast
 • Brug kun den originale beholder til opbevaring af indholdet.
 • Folk med følsom eller beskadiget hud bør undgå længere tids kontakt med produktet.
 • Må ikke punkteres, knækkes eller klippes.
 • Luk posen rigtigt.
 • Brug med tørre hænder.
 • Brug kun den originale beholder ved ny påfyldning fra refill.
 • Luk låget rigtigt.
 • Bland ikke produktet med andre produkter.
 • Må ikke indtages. Ved indtagelse af produktet, søg lægehjælp.
 • Vask hænderne efter brug.
 • Luft ud efter brug.
 • Undgå kontakt med øjnene. Skyl øjnene grundigt med vand, hvis produktet kommer i øjnene.
 • Opbevares utilgængeligt for børn.

Forebyggelse af ulykker i hjemmet

Rengøringsprodukter er sikre, når de bruges og opbevares som anført. Derfor skal du altid læse etiketten, før du bruger et produkt. Her er nogle gode råd om, hvordan man kan forhindre forkert brug og ulykker og hvad man skal gøre i tilfælde af en ulykke.

Save
Cookies user prefences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Legitimate
Flexicontent
A string that is appended to URLs
Accept
Decline
Analytics
Tools used to analyze the data to measure the effectiveness of a website and to understand how it works.
Google Analytics
Accept
Decline
Marketing
Set of techniques which have for object the commercial strategy and in particular the market study.
Quantcast
Accept
Decline
BetweenDigital
Accept
Decline