Kodused puhastus- ja hooldusvahendid on ohutud, kui neid kasutatakse ja hoiustatakse märgisel olevate juhiste järgi. Seega lugege ja järgige alati märgisel olevaid juhiseid ning hoidke neid tooteid alati lastele kättesaamatus kohas.

Kuna puhastusvahendeid on paljudes erivormides (nt vedelikud, tahked ained, aerosoolid) ning neil on palju erinevaid kasutusotstarbeid (tualetipuhastusvedelikud, pinnapuhastuspihustid, pesupulbrid jms), on ka nende kasutus- ja hoiustamisjuhised erinevad ning igale tootele spetsiifilised. 

Teatud tooted võivad sisaldada ohtlikke koostisaineid.  Neid kasutatakse seetõttu, et need on toote tõhusaks toimimiseks vajalikud.  Näiteks sisaldavad mõned puhastusvahendid ensüüme, mis aitavad kangastelt rasvu ja muid toiduplekke lõhustada ja eemaldada, samas kui desinfektsioonivahendid võivad sisaldada biotsiidseid koostisaineid, mis aitavad vältida mikroobide levikut ning neid eemaldada.

EL-i seaduste kohaselt peavad ohtlikke koostisaineid sisaldavate toodete märgistel olema konkreetsed ohupiktogrammid ja teave. Lisaks näete Euroopa puhastustoodete tööstuses väljatöötatud kasulikke ohutu kasutamise piktogramme, mis aitavad teil ohtlikke puhastustooteid ohutult kasutada.

Vaadake sümboleid, mida võite näha puhastusvahendi märgisel, et olla kindel, et te tunnete nende kõigi tähendusi.

Kodus õnnetuste vältimiseks järgige neid olulisi soovitusi.

Ohupiktogrammide mõistmine

Euroopas määratakse kemikaalide klassifitseerimise, märgistamise ja pakendamise (CLP) määrusega kindlaks, millist ohuteavet tuleb kemikaalide (sh kodumajapidamises kasutatavate puhastusvahendite) etikettidel esitada, et aidata tarbijatel neid ohutult käsitseda ja kasutada.

Allpool on toodud CLP-määruse ohupiktogrammid, mida leidub sageli kodumajapidamises kasutatavate puhastusvahendite, koos lihtsustatud selgitusega nende tähenduse kohta ning selle kohta, milliseid ettevaatusabinõusid peaksite rakendama tootel konkreetset piktogrammi nähes.

Loomulikult peaksite alati kogu info, mis etiketil hoolikalt läbi lugema.

 • Euroopa Kemikaaliameti (ECHA) veebisaidilt leiate üksikasjalikumat teavet kemikaalide klassifitseerimise, märgistamise ja pakendamise määruse ning selle nõuete kohta.
 • Kui teil on veel vanu tooteid, mis on toodetud enne 2015. aastat, võivad neil olla teistsugused ohupiktogrammid. Uurige, kuidas need on muutunud.
 • KERGSÜTTIV

  Tähendus:
  Väga või äärmiselt kergestisüttiv gaas, aerosool, vedelik või aur.

  Nt aerosoolidel (nagu õhuvärskendid, insektitsiidid, poleerimisvahendid, ahjupuhastid jms).
  Võib esineda ka autoklaasipesu, klaasipuhastusvahenditel, teatud üldpuhastusvahenditel, käte desinfitseerimisvahenditel.

  Ettevaatusabinõu:
  • Hoidke lastele kättesaamatus kohas
  • Hoida eemal kuumusest.
  • Pakendit hoida tihedalt suletuna.

 • KESKKONNALE OHTLIK

  Tähendus:
  Veeorganismidele mürgine.

  Ettevaatusabinõu:
  • Vältida keskkonda sattumist.
  • Mahavalgunud aine kokku koguda.

 • SILMI JA NAHKA SÖÖVITAV

  Tähendus:
  Võib põhjustada rasket nahasöövitust ja silmakahjustusi.

  Nt söövitavad torupuhastid, happelised tualetipuhastusvahendid, katlakivieemaldid jms.

  Ettevaatusabinõu:
  • Hoidke lastele kättesaamatus kohas
  • Vältida kokkupuudet naha/silmadega.
  • Nahale või silma sattumise korral loputada kohe veega.
  • Nahale või silma sattumise korral pöörduda arsti poole.

 • SILMAKAHJUSTUS

  Tähendus:
  Võib põhjustada raskeid silmakahjustusi.
  Nt pesupesemisvahenditel, nõudepesumasina pesuvahenditel, üldpuhastusvahenditel.
  Võib esineda ka mõningatel vedelatel käsitsinõudepesuvahenditel.

  Ettevaatusabinõud:
  Hoidke lastele kättesaamatus kohas
  Hoida originaalpakendis.
  Vältida silma sattumist.
  Õnnetuse korral loputada veega.
  Halva enesetunde korral võtta ühendust mürgistusteabekeskusega.

 • ÄRRITAV

  Tähendus:
  Võib põhjustada allergilist nahareaktsiooni või rasket silmaärritust.
  Nt pesupesemisvahenditel,
  vedelatel käsitsinõudepesuvahenditel, üldpuhastusvahenditel, nõudepesumasina pesuvahenditel.

  Ettevaatusabinõud:
  Hoidke lastele kättesaamatus kohas
  Vältida kokkupuudet naha ja silmadega.
  Õnnetuse korral loputada veega.

Ohutu kasutamise piktogrammidest

Selleks, et aidata teil tooteid ohutult kasutada ning täiendada EL-i määrustega ette nähtud olulist ohuteavet, sisaldavad märgised ka antud tööstusharu poolt koostatud ohutu kasutamise juhiseid.

Need ohutu kasutamise piktogrammid aitavad teil koduseid puhastus- ja hooldusvahendeid ohutult kasutada ja hoiustada.  Need on esitatud märgisel ning annavad ohutu kasutamise kohta lihtsaid, käepäraseid ja selgeid juhiseid. 

Selle piktogrammi andis ametlikult välja ÜRO 2019. aasta keskel ning see lisati GHS-i (kemikaalide klassifitseerimise ja märgistamise globaalselt harmoneeritud süsteem).

 • Ärge rebige kinni jäänud kapsleid lahti
 • Säilitada ainult originaalpakendis.
 • Tundliku või kahjustatud naha puhul peaks vältima pikaajalist kokkupuudet tootega.
 • Mitte augustada, murda ega lõigata.
 • Sulgeda kott korralikult.
 • Kasutada kuivade kätega.
 • Täitepaki sisu kanda ainult originaalpakendisse.
 • Sulgeda kaas korralikult
 • Mitte segada kokku teiste toodetega.
 • Mitte alla neelata. Allaneelamise korral pöörduda arsti poole.
 • Pärast kasutamist loputa käed.
 • Ruum pärast kasutamist õhutada.
 • Vältida silma sattumist. Silma sattumisel loputada rohke veega.
 • Hoida lastele kättesaamatus kohas.

Kodus õnnetuste vältimine

Puhastusvahendid on ohutud, kui neid kasutatakse ja hoiustatakse juhiste järgi. Seetõttu peaksite alati enne toote kasutamist märgist lugema. Siit saate häid nõuandeid selle kohta, kuidas vältida toodete valesti kasutamist ja õnnetusi ning mida teha õnnetuse korral.

Võimaliku nahaallergia ja -ärrituse mõistmine

 Puhastus- ja hooldusvahendites sisalduvad ained põhjustavad allergilisi reaktsioone harva. Ent kui teil on mõne puhastusvahendi suhtes nahaallergia ja/või kahtlustate seda, saate selle vastu midagi ette võtta.

Save
Cookies user prefences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Legitimate
Flexicontent
A string that is appended to URLs
Accept
Decline
Analytics
Tools used to analyze the data to measure the effectiveness of a website and to understand how it works.
Google Analytics
Accept
Decline
Marketing
Set of techniques which have for object the commercial strategy and in particular the market study.
Quantcast
Accept
Decline
BetweenDigital
Accept
Decline