Huishoudelijke was-, reinigings- en onderhoudsmiddelen zijn veilig als ze worden gebruikt en opgeslagen volgens de aanwijzingen op het etiket. Lees en volg dus altijd de aanwijzingen op het etiket en houd ze buiten het bereik van kinderen.

Aangezien reinigingsproducten in vele vormen verkrijgbaar zijn (bijv. vloeistoffen, vaste stoffen, spuitbussen) en veel verschillende toepassingen hebben (reinigingsvloeistof voor toiletten, oppervlaktepoetsspray, waspoeder, enz.), variëren de gebruiks- en opslagwijzen en zijn ze specifiek voor elk product. 

In bepaalde gevallen kunnen ze gevaarlijke ingrediënten bevatten.  Dergelijke ingrediënten worden gebruikt omdat ze nodig zijn voor een goede werking van het product.  Zo bevatten sommige wasmiddelen enzymen die helpen bij het afbreken en verwijderen van vet- en andere voedselvlekken uit weefsels, terwijl desinfecterende middelen een biocide-ingrediënt kunnen bevatten om de verspreiding van ziektekiemen te verwijderen en te voorkomen.

Wanneer een product gevaarlijke ingrediënten bevat, vereist de EU-wetgeving dat specifieke gevarenpictogrammen en informatie op het etiket worden vermeld.  Daarnaast ziet u een aantal handige pictogrammen voor veilig gebruik, ontwikkeld door de Europese schoonmaakmiddelenindustrie, om u te helpen bij het veilig gebruik van gevaarlijke huishoudelijke schoonmaakmiddelen.

Kijk eens naar het scala aan symbolen dat u kunt zien op het etiket van een reinigingsproduct, om er zeker van te zijn dat u weet wat ze allemaal betekenen.

Volg dit belangrijke advies op om huiselijke ongelukken te helpen voorkomen.

Het begrip van gevarenpictogrammen

In Europa bepaalt de verordening inzake de indeling, etikettering en verpakking van chemische stoffen (CLP) welke gevareninformatie op het etiket van een chemische stof (inclusief huishoudelijke reinigingsmiddelen) moet worden vermeld, om u te helpen bij het veilig hanteren en gebruiken ervan.

Hieronder vindt u de CLP-gevarenpictogrammen die gewoonlijk op het etiket van huishoudelijke was-, reinigings- en onderhoudsmiddelen vermeld staan met een vereenvoudigde uitleg over wat ze betekenen en welke voorzorgsmaatregelen u moet nemen als u dit pictogram op een product ziet.
Natuurlijk moet u altijd het hele etiket goed lezen.

• De website van het Europees Agentschap voor chemische stoffen (ECHA) verschaft meer gedetailleerde informatie over de verordening voor de Indeling, Etikettering en Verpakking van Chemische stoffen en de eisen die daaraan worden gesteld.

• Indien u nog oude producten van voor 2015 heeft, kunnen deze andere gevarenpictogrammen hebben. Achterhaal indien deze zijn veranderd.

 • ONTVLAMBAAR

  Betekenis:

  Hoog- of zeer licht ontvlambaar gas, aerosol, vloeistof of damp

  b.v. aerosolen (zoals luchtverfrissers, insecticiden, poetsmiddelen, ovenreinigers, enz.)
  Eventueel ook op ruitenwissers, glasreinigers, bepaalde allesreinigers, handreinigers

  Voorzichtig:

  • Buiten bereik van kinderen houden
  • Blijf uit de buurt van hitte.
  • Houd de container goed gesloten
 • GEVAARLIJK VOOR HET MILIEU

  Betekenis:

  Giftig voor het waterleven

  Voorzichtig:

  • Vermijd het vrijkomen in het milieu
  • Verzamel het gemorste materiaal

 • BIJTEND VOOR DE OGEN EN DE HUID

  Betekenis:

  Kan ernstige brandwonden en oogletsel veroorzaken. 

  bijvoorbeeld bijtende afvoerreinigers, zure toiletreinigers, kalkverwijderaars, enz.

  Voorzichtig:

  • Buiten bereik van kinderen houden
  • Vermijd contact met de huid/ogen
  • Onmiddellijk afspoelen met water bij morsen op de huid of de ogen
  • Vraag medisch advies bij morsen op de huid of in de ogen
 • OOGSCHADE

  Betekenis: Kan ernstig oogletsel veroorzaken.

  bijvoorbeeld op wasmiddelen, was- en reinigingsmiddelen voor vaatwasmachines, allesreinigers.

  Mogelijk zijn er enkele vloeibare was- en reinigingsmiddelen voor handmatige vaatwas

  Voorzorgsmaatregelen:

  Buiten bereik van kinderen houden
  Bewaren in de originele verpakking.
  Vermijd oogcontact
  In geval van een ongeluk, spoel met water.
  Indien onwel, neem dan contact op met een antigifcentrum

 • IRRITEREND

  Betekenis:
  Kan een allergische huidreactie of ernstige oogirritatie veroorzaken.
  bijvoorbeeld op wasmiddelen, vloeibare handafwasmiddelen, allesreinigers, vaatwasmachinemiddelen

  Voorzorgsmaatregelen:
  Buiten bereik van kinderen houden
  Vermijd huid- en oogcontact
  In geval van een ongeluk, spoel met water

Over symbolen voor veilig gebruik

Om u te helpen bij een veilig gebruik van de producten en om de belangrijke informatie over de gevaren die door de EU-regelgeving worden voorgeschreven aan te vullen, vindt u ook richtlijnen voor veilig gebruik op het etiket dat door de industrie is ontwikkeld.

Deze pictogrammen en zinnen voor veilig gebruik helpen u om huishoudelijke schoonmaak- en onderhoudsproducten veilig te gebruiken en op te slaan. Ze staan op het etiket en geven op een eenvoudige, toegankelijke en directe manier instructies voor veilig gebruik.

Dit icoon is medio 2009 officieel bekrachtigd door de Verenigde Naties en opgenomen in de richtlijnen van het GHS Subcommittee (Globally Harmonized System of classification and labelling of chemicals).

 • Aan elkaar vastzittende capsules niet lostrekken
 • Het product in de oorspronkelijke verpakking bewaren.
 • Bij een gevoelige of beschadigde huid langdurig contact met het product vermijden.
 • Niet snijden, knippen of doorboren.
 • Zak goed sluiten.
 • Met droge handen gebruiken.
 • Breng de inhoud van de navulling uitsluitend over in de originele verpakking.
 • Deksel goed sluiten.
 • Niet mengen met andere producten.
 • Niet inslikken. In geval van inslikken een arts raadplegen.
 • Na gebruik de handen afspoelen.
 • Na gebruik de ruimte ventileren.
 • Oogcontact vermijden. Bij oogcontact grondig uitspoelen met water.
 • Buiten bereik van kinderen bewaren.

Reinigingsproducten zijn veilig als ze volgens de voorschriften worden gebruikt en opgeslagen. Daarom moet u altijd het etiket lezen voordat u een product gebruikt. Hier zijn een aantal goede adviezen over hoe misbruik en ongelukken te voorkomen en wat te doen in het geval van een ongeluk.

Save
Cookies user prefences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Legitimate
Flexicontent
A string that is appended to URLs
Accept
Decline
Analytics
Tools used to analyze the data to measure the effectiveness of a website and to understand how it works.
Google Analytics
Accept
Decline
Marketing
Set of techniques which have for object the commercial strategy and in particular the market study.
Quantcast
Accept
Decline
BetweenDigital
Accept
Decline