Vaskemidler og vedlikeholdsprodukter er trygge når de brukes og oppbevares i henhold til instruksjonene på etiketten. Så du må alltid lese og følge anvisningene på etikkene og holde dem borte fra barn.

Da rengjøringsprodukter kommer i mange former (f.eks. væsker, faste stoffer, aerosoler) og har mange ulike anvendelser (væske til rengjøring av toalett, spray for overflaterengjøring, vaskepulver osv.), varierer anvisninger for bruk og oppbevaring for hvert produkt. 

I noen tilfeller kan de inneholde farlige ingredienser.  Slike ingredienser brukes fordi de er nødvendige for at produktet skal fungere godt.  For eksempel inneholder noen vaskemidler enzymer for å bidra til å bryte opp og fjerne olje og andre matflekker fra stoffer, mens desinfeksjonsmidler kan inneholde en biocidal ingrediens for å fjerne og hindre spredning av mikrober.

Når et produkt inneholder farlige ingredienser krever EU-lovgivning at spesifikke farepiktogrammer og informasjon er inkludert på etiketten. I tillegg vil du se noen nyttige ikoner for sikker bruk, utviklet av den europeiske bransjen for rengjøringsprodukter, for å hjelpe deg til å bruke farlige rengjøringsprodukter på en trygg måte.

Ta en titt på utvalget av symboler du kan se på et rengjøringsprodukts etikett for å sørge for at du vet hva de betyr.

Følg disse gode rådene for å forhindre et uhell

Forstå farepiktogrammer

I Europa bestemmer reguleringen om klassifisering, merking og emballasje av kjemikalier (CLP) hvilken fareinformasjon som må vises på etiketten til et kjemikalie (inkludert rengjøringsprodukter) for å hjelpe deg til å håndtere og bruke det på en trygg måte.

Under kan du finne CLP farepiktogrammene som vanligvis vises på etiketten til vaskemidler og rengjøringsprodukter med en forenklet forklaring på hva de betyr og hvilke forholdsregler du bør ta når du ser dette piktogrammet på et produkt.

Du bør selvfølgelig alltid lese hele etiketten nøye.

 • Nettsiden til European Chemicals Agency (ECHA) inneholder mer detaljert informasjon om reguleringen om klassifisering, merking og emballasje av kjemikalier og dens krav.
 • Hvis du fortsatt har gamle produkter fra før 2015, kan de ha andre farepiktogrammer. Finn ut hvordan disse har endret seg.
 • BRENNBAR

  Betydning:

  Svært eller ekstremt brennbar gass, aerosol, væske eller damp

  f.eks. aerosoler (som luftfriskere, insektmidler, polisher, ovnsrengjøring osv.)
  Muligens også på rengjøringsmidler for glass, noen generelle rengjøringsmidler, håndrens

  Forholdsregel:
  • Hold borte fra barn
  • Hold borte fra varme.
  • Hold beholder tett lukket

 • FARLIG FOR MILJØET-

  Betydning:

  Giftig for marint liv

  Forholdsregel:

  • Unngå utslipp til miljøet
  • Samle opp søl

 • ETSENDE FOR ØYNE OG HUD

  Betydning:

  Kan forårsake alvorlige hudforbrenninger og øyeskade.

  f.eks. kaustiske slukmidler, etsende rengjøringsmidler for toalett, fettfjerningsmidler osv.

  Forholdsregel:

  • Hold borte fra barn
  • Unngå kontakt med hud/øyne
  • Skyll umiddelbart med vann ved søl på hud eller øyne.
  • Søk medisinsk hjelp ved søl på hud eller øyne.

 • ØYESKADE

  Betydning:

  Kan forårsake alvorlig øyeskade.
  f.eks. på vaskemidler til klær, vaskemidler til oppvaskmaskin, generelle rengjøringsmidler.
  Muligens noen flytende oppvaskmidler

  Forholdsregler:

  Hold borte fra barn
  Hold i original beholder.
  Unngå øyekontakt
  Skyll med vann ved uhell.
  Kontakt Giftinformasjonen ved uvelhet

 • IRRITASJON

  Betydning:

  Kan forårsake allergisk hudreaksjon eller alvorlig øyeirritasjon.
  f.eks. på vaskemidler til klær, flytende oppvaskmidler, generelle rengjøringsmidler, vaskemidler til oppvaskmaskin.

  Forholdsregler:

  Hold borte fra barn
  Unngå kontakt med hud og øyne
  Skyll med vann ved uhell.

Om ikoner for sikker bruk

For å hjelpe deg til å bruke produkter på en sikker måte og komplementere den viktige fareinformasjonen foreskrevet av EU-lovgivning, vil du også finne veiledning om sikker bruk på etiketten som har blitt utviklet av bransjen.

Disse ikonene og frasene for sikker bruk hjelper deg til å bruke og oppbevare rengjørings- og vedlikeholdsprodukter på en sikker måte.  De finnes på etiketten og gir instruksjoner om sikker bruk på en enkel, tilgjengelig og direkte måte. 

Dette ikonet ble offisielt lansert av FN midt i 2019 og ble inkludert i GHS-subkomiteens retningslinjer (Globally Harmonized System of classification and labelling of chemicals).

 • Ikke riv i stykker kapsler som sitter fast
 • Oppbevar produktet i originalbeholder.
 • Personer med følsom eller skadet hud må unngå langvarig kontakt med produktet.
 • Ikke stikk hull på eller klipp i produktet.
 • Lukk posen ordentlig.
 • Håndter produktet med tørre hender.
 • Påfyll må bare overføres til originalbeholderen.
 • Lukk lokket ordentlig.
 • Må ikke blandes med andre produkter.
 • Må ikke svelges. Oppsøk lege hvis produktet svelges.
 • Vask og tørk hendene etter bruk.
 • Luft ut værelset etter bruk.
 • Unngå kontakt med øynene. Har man fått produktet i øynene, skyll straks grundig med vann.
 • Oppbevares utilgjengelig for barn.

Forebygging av uhell i hjemmet

Rengjøringsprodukter er trygge når de brukes og oppbevares som anvist. Det er derfor du alltid bør lese etiketten før du bruker et produkt. Her er noen gode råd til hvordan du forebygger uhell og ulykker og hva du gjør ved uhell.

Forstå potensiell hudallergi og hudirritasjon

 Det er sjeldent at substanser i vaskemidler og vedlikeholdsprodukter har forårsaket en allergisk reaksjon. Men hvis du har en hudirritasjon og/eller mistenker at du har hudallergi forårsaket av et vaskemiddel eller rengjøringsprodukt, finnes det tiltak du kan gjøre.

Save
Cookies user prefences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Legitimate
Flexicontent
A string that is appended to URLs
Accept
Decline
Analytics
Tools used to analyze the data to measure the effectiveness of a website and to understand how it works.
Google Analytics
Accept
Decline
Marketing
Set of techniques which have for object the commercial strategy and in particular the market study.
Quantcast
Accept
Decline
BetweenDigital
Accept
Decline