Produkty pro čištění a úklid pro domácí použití jsou bezpečné, pokud se používají a skladují v souladu s pokyny uvedenými na štítku. Proto se s pokyny uvedenými na štítku vždy seznamte a řiďte se jimi. Produkty vždy skladujte mimo dosah dětí

Vzhledem k tomu, že čisticí a úklidové produkty mohou mít mnoho podob (např. tekuté, pevné, ve spreji) a lze je používat mnoha různými způsoby (tekuté čisticí přípravky na záchodové mísy, sprej na leštění podlah, prací prášek apod.), pokyny, jak je používat a skladovat, se u jednotlivých produktů liší. 

V některých případech mohou produkty obsahovat nebezpečné složky.  Takové látky se používají, aby produkt dobře fungoval.  Například některé prací přípravky obsahují enzymy, které pomáhají rozkládat a odstraňovat z tkanin tuk a další skvrny způsobené potravinami, zatímco dezinfekční přípravky mohou obsahovat biocidní složky, jejichž účelem je odstraňovat škodlivé mikroby a předcházet jejich šíření.

Obsahuje-li produkty nebezpečné látky, evropská legislativa vyžaduje, aby byl na štítku uveden konkrétní výstražný symbol nebezpečnosti a příslušné informace. Kromě toho jsou tam také uvedeny ikony pro bezpečné používání vytvořené evropským průmyslem v odvětví čisticích prostředků, aby pomohly nebezpečné čisticí a úklidové produkty v domácnostech bezpečně používat.

Podívejte se na symboly, se kterými se můžete na štítcích čisticích a úklidových produktů setkat, a ujistěte se, že rozumíte jejich významu.

Těmito pokyny se řiďte, abyste přispěli k prevenci nehod v domácnosti

Porozumění výstražným symbolům nebezpečnosti

V Evropě je zavedeno nařízení o klasifikaci, označování a balení látek a směsí (tzv. CLP), které stanoví, jaké informace o nebezpečnosti musí být uvedeny na štítku chemické látky (včetně čisticích a úklidových produktů pro domácnost). Jeho cílem je pomoci spotřebitelům bezpečně s produkty nakládat a používat je.

Níže jsou uvedeny výstražné symboly nebezpečnosti dle nařízení CLP, které se běžně vyskytují na čisticích a úklidových produktech pro domácnosti. Jsou doprovázeny zjednodušeným vysvětlení jejich významu a opatřeními, které je nutné uplatnit, pokud je příslušný výstražný symbol uveden na štítku produktu.

Vždy je samozřejmě nutné prostudovat celý obsah štítku.

 • Na webu Evropské agentury pro chemické látky (ECHA) jsou o nařízení o klasifikaci, označování a balení látek a směsí a jeho požadavcích uvedeny detailnější informace.
 • Máte-li doma produkty vyrobené před rokem 2015, mohou být označeny odlišnými výstražnými symboly nebezpečnosti. Podívejte se, jak se symboly změnily.
 • HOŘLAVÝ

  Význam:
  Vysoce nebo extrémně hořlavý plyn, aerosol, kapalina nebo páry

  např. na aerosolech (jako např. osvěžovače vzduchu, insekticidy, leštidla, čističe na trouby apod.)
  Případně také kapalinách do ostřikovačů, čisticích prostředcích na sklo, určitých univerzálních čisticích prostředcích, dezinfekčních prostředcích na ruce

  Bezpečností opatření:
  • Uchovávejte mimo dosah dětí.
  • Chraňte před teplem.
  • Uchovávejte obal těsně uzavřený.

 • NEBEZPEČNÝ PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

  Význam:

  Toxický pro vodní organismy

  Bezpečností opatření:

  • Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
  • Uniklý produkt seberte.

 • ŽÍRAVÝ PRO OČI A KŮŽI

  Význam:

  Může způsobit těžké poleptání kůže a poškození očí.

  např. žíravé čističe odpadů, čisticí přípravky na záchodové mísy na bázi kyselin, odstraňovače vodního kamene apod.

  Bezpečností opatření:

  • Uchovávejte mimo dosah dětí.
  • Vyvarujte se styku s kůží a očima.
  • Při zasažení kůže nebo očí okamžitě vypláchněte vodou.
  • Při zasažení kůže nebo očí vyhledejte lékařskou pomoc.

 • POŠKOZENÍ OČÍ

  Význam:

  Může způsobit vážné poškození očí.

  např. na pracích prostředcích, čisticích prostředcích do automatických myček, univerzálních čisticích prostředcích

  Případně také tekutých čisticích prostředcích na ruční mytí nádobí

  Bezpečností opatření:

  Uchovávejte mimo dosah dětí.

  Uchovávejte pouze v původním obalu.

  Vyvarujte se styku s očima.

  V případě nehody vypláchněte vodou.

  V případě nevolnosti kontaktujte toxikologické středisko.

 • DRÁŽDIVÝ

  Význam:

  Může způsobovat alergické kožní reakce nebo vážné podráždění očí.

  např. na pracích prostředcích, tekutých čisticích prostředcích na ruční mytí nádobí, univerzálních čisticích prostředcích, čisticích prostředcích do automatických myček

  Bezpečností opatření:

  Uchovávejte mimo dosah dětí.

  Vyvarujte se styku s kůží a očima.

  V případě nehody vypláchněte vodou.

O ikonách pro bezpečné používání

Za účelem zvýšení bezpečnosti při používání produktů a jako doplněk důležitých informací o nebezpečnosti předepsaných předpisy EU jsou na štítku, který průmysl vytvořil, uvedeny také pokyny pro bezpečné používání. 

Tyto ikony a věty bezpečného používání vám pomohou bezpečně používat a skladovat produkty pro čištění a úklid.  Jsou uvedeny na štítku a jednoduchým, přístupným a jednoznačným způsobem poskytují pokyny pro bezpečné používání. 

Tato ikona byla oficiálně schválena Organizací spojených národů v polovině roku 2019 a byla zařazena do zásad podvýboru GHS (Globálně harmonizovaný systém klasifikace a označování chemických látek).

 • Výrobek přechovávejte v původním obalu.
 • Lidé s citlivou nebo poškozenou kůží by se měli vyvarovat delšího kontaktu s výrobkem.
 • Nepropichujte, neroztrhávejte nebo nerozřezávejte.
 • Sáček důkladně zavřete.
 • Používejte se such ma rukama.
 • Náhradní náplň nalévejte pouze do původního obalu.
 • Víčko důkladně zavřete.
 • Nemíchejte s jinými výrobky.
 • Nekonzumujte. Při požití vyhledejte lékařskou pomoc.
 • Po použití si opláchněte ruce.
 • Po použití vyvětrejte místnost.
 • Zamezte styku s očima. Při zasažení očí důkladně oči vypláchněte vodou.
 • Uchovávejte mimo dosah dětí.

Produkty pro čištění a úklid jsou bezpečné, pokud se používají a skladují v souladu s pokyny. Proto je nutné se před použitím produktu vždy seznámit s obsahem štítku. Zde uvádíme užitečné rady, jak předcházet nesprávnému použití a nehodám a jak postupovat v případě nehody.

Save
Cookies user prefences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Legitimate
Flexicontent
A string that is appended to URLs
Accept
Decline
Analytics
Tools used to analyze the data to measure the effectiveness of a website and to understand how it works.
Google Analytics
Accept
Decline
Marketing
Set of techniques which have for object the commercial strategy and in particular the market study.
Quantcast
Accept
Decline
BetweenDigital
Accept
Decline