Buitiniai plovikliai ir priežiūros priemonės yra saugūs, kai naudojami ir laikomi pagal etiketėje pateiktas instrukcijas. Todėl visada perskaitykite etiketę ir laikykitės jos nurodymų, o produktus visada laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje.

Kadangi valymo priemonės gaminamos įvairiais pavidalais (pvz., skystos, kietos, aerozolinės priemonės) ir gali būti naudojamos įvairiai (unitazų valymo skystis, paviršiaus poliravimo purškiklis, skalbimo milteliai ir t. t.), todėl jų naudojimo ir laikymo nurodymai skiriasi ir yra skirti kiekvienam konkrečiam produktui. 

Tam tikrais atvejais jų sudėtyje yra pavojingų sudedamųjų dalių.  Tokios sudedamosios dalys naudojamos produkto efektyumui užtikrinti.  Pavyzdžiui, kai kuriuose plovikliuose yra fermentų, padedančių skaidyti ir pašalinti riebalus bei kitas maisto dėmes iš audinių, o dezinfekantuose gali būti biocidinių sudedamųjų dalių, skirtų bakterijoms šalinti ir neleisti joms plisti.

Kai produkto sudėtyje yra pavojingų sudedamųjų dalių, ES teisės aktuose reikalaujama etiketėje nurodyti konkrečias pavojaus piktogramas ir informaciją.  Be to, jose pamatysite naudingų saugaus naudojimo piktogramų, kurias sukūrė Europos valymo produktų pramonė, kad padėtų saugiai naudoti pavojingus buitinius valymo produktus.

Peržvelkite įvairius valymo priemonės etiketėje nurodytus simbolius ir įsitikinkite, kad žinote, ką jie reiškia.

Laikykitės šio pagrindinio patarimo, padėsiančio išvengti nelaimingų atsitikimų buityje

Kaip suprasti pavojų piktogramas

Europos cheminių medžiagų klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo reglamente (CLP) nustatyta, kokia informacija apie pavojus turi būti pateikta cheminės medžiagos (įskaitant buitines valymo priemones) etiketėje, kad ją galėtumėte saugiai tvarkyti ir naudoti.

Toliau pateikiamos CLP reglamento pavojaus piktogramos, kurios paprastai nurodomos buitinių ploviklių ir valymo priemonių etiketėse. Šalia jų supaprastintai paaiškinta, ką jos reiškia ir kokių atsargumo priemonių reikėtų imtis, kai matote šią piktogramą ant produkto.

Žinoma visada atidžiai perskaitykite visą etiketę.

 • Europos cheminių medžiagų agentūros (ECHA) interneto svetainėje pateikiama išsamesnės informacijos apie cheminių medžiagų klasifikavimą, ženklinimą, pakavimą ir jos reikalavimus.
 • Jei vis dar turite senų iki 2015 m. pagamintų produktų, ant jų gali būti nurodytos kitokios pavojų piktogramos. Sužinokite, kaip jos pasikeitė.
 • DEGI

  Reikšmė:

  Labai arba ypač degios dujos, aerozolis, skystis arba garai

  pavyzdžiui, aerozoliai (kaip antai oro gaivikliai, insekticidai, šveitimo priemonės, orkaičių valikliai ir pan.).
  Taip pat gali būti naudojama ant priekinio stiklo ploviklių, stiklo valiklių, tam tikrų universalių valiklių, rankų dezinfekavimo priemonių.

  Atsargumo priemonė:

  • Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje
  • Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių
  • Pakuotę laikyti sandariai uždarytą

 • PAVOJINGA APLINKAI

  Reikšmė:

  Toksiška vandens organizmams

  Atsargumo priemonė:

  • Saugoti, kad nepatektų į aplinką.
  • Surinkti išsipylusią medžiagą.

 • ĖSDINA AKIS IR ODĄ

  Reikšmė:

  Gali sukelti sunkius odos nudegimus ir pažeisti akis.

  Pavyzdžiui, šarminiai kanalizacijos valikliai, rūgštiniai klozetų valikliai, kalkių nuosėdų valikliai ir pan.

  Atsargumo priemonė:

  • Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje
  • Vengti patekimo ant odos ar į akis.
  • Patekus ant odos ar į akis, nedelsiant gerai praplauti vandeniu.
  • Patekus ant odos ar į akis, kreipkitės į gydytoją.

 • PAŽEIDŽIA AKIS

  Reikšmė:

  Gali smarkiai pažeisti akis.
  Pavyzdžiui, naudojama ant skalbiklių, automatinėse indaplovėse naudojamų indų ploviklių, universalių valiklių.
  Gali būti naudojama ant kai kurių rankų plovimo skysčių.

  Atsargumo priemonės:

  Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje
  Laikyti gamintojo pakuotėje.
  Vengti patekimo į akis.
  Nelaimingo atsitikimo atveju, nuskalauti vandeniu.
  Jei prastai jaučiatės, kreipkitės į apsinuodijimų kontrolės centrą.

 • DIRGINA

  Reikšmė:

  Gali sukelti alerginę odos reakciją arba smarkų akių dirginimą.
  Pavyzdžiui, naudojama ant skalbiklių,
  rankų plovimo skysčių, universalių valiklių, automatinėse indaplovėse naudojamų indų ploviklių.

  Atsargumo priemonės:
  Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje
  Vengti patekimo ant odos ar į akis.
  Nelaimingo atsitikimo atveju, nuskalauti vandeniu.

Apie saugaus naudojimo piktogramas

Kad padėtume saugiai naudoti produktus ir papildytume svarbią ES reglamentuose nurodytą informaciją apie pavojus, etiketėje taip pat rasite saugaus naudojimo gairių, kurias parengė pramonė.

Šios saugaus naudojimo piktogramos ir frazės padeda saugiai naudoti ir laikyti buitines valymo ir priežiūros priemones.  Jos nurodomos etiketėje ir paprastai, lengvai bei tiesiogiai pateikia saugaus naudojimo instrukcijas. 

2019 m. viduryje šią piktogramą oficialiai patvirtino Jungtinės Tautos, ji įtraukta į GHS pakomitečio gaires (Visuotinai suderinta cheminių medžiagų klasifikavimo ir ženklinimo sistema).

 • Nebandykite atskirti sulipusių kapsulių
 • Laikyti pirminėje pakuotėje.
 • Asmenims, turintiems jautrią ar pažeistą odą, vengti ilgalaikio sąlyčio su produktu.
 • Nepradurkite, neįplėškite ir neperkirpkite pakuotės.
 • Tinkamai uždarykite pakuotę.
 • Naudokite sausomis rankomis.
 • Produktą papildyti tik toje pačioje pakuotėje.
 • Tinkamai uždarykite dangtelį.
 • Nemaišyti su kitais produktais.
 • Vengti patekimo į burną. Prarijus kreiptis į gydytoją.
 • Panaudojus nusiplauti rankas.
 • Panaudojus išvėdinti patalpą.
 • Vengti patekimo į akis. Patekus į akis, nedelsiant gerai praplauti vandeniu.
 • Saugoti nuo vaikų.

Valymo priemonės yra saugios, kai naudojamos ir laikomos pagal nurodymus. Todėl visada prieš naudodami produktą perskaitykite etiketę. Štai keletas gerų patarimų, kaip išvengti netinkamo naudojimo ir nelaimingų atsitikimų bei ko imtis įvykus nelaimingam atsitikimui.

Save
Cookies user prefences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Legitimate
Flexicontent
A string that is appended to URLs
Accept
Decline
Analytics
Tools used to analyze the data to measure the effectiveness of a website and to understand how it works.
Google Analytics
Accept
Decline
Marketing
Set of techniques which have for object the commercial strategy and in particular the market study.
Quantcast
Accept
Decline
BetweenDigital
Accept
Decline