Veebisaidi kasutustingimused

 

https://keepcapsfromkids.eu

Siječnja 2020. godine

................................................................................

Lugege käesolevaid kasutustingimusi (edaspidi „Kasutustingimused“) hoolikalt enne veebisaidi www.keepcapsfromkids.eu/ sirvimist ja selle allpool määratletud Piiratud juurdepääsuga alale (edaspidi „Veebisait“) sisenemist. Piiratud juurdepääsuga ala on Veebisaidi lahutamatu osa.

Selle veebisaidi omanik ja haldaja on Belgia õiguse alusel asutatud rahvusvaheline mittetulunduslik ühing („AISBL/IVZW“) „Association Internationale de la Savonnerie de la Détergence et des Produits d'Entretien“ ehk lühidalt „A.I.S.E.“, mille registrijärgne asukoht on Boulevard du Souverain 165, 4. korrus, 1160 Brüssel, Belgia ja mis on registreeritud juriidiliste isikute registris (Brüsseli piirkond) numbriga 538.183.615 (edaspidi „A.I.S.E.“). A.I.S.E. ELi käibemaksukohustuslase registrinumber on BE 0538 183 615.

Tel: +32 (0)2 679 62 67 - Faks: +32 (0) 2 679 62 79

 1. Üldtingimused

Need kasutustingimused kehtivad kõigile isikutele, kes kasutavad Veebisaiti (edaspidi „Kasutaja“) ning A.I.S.E. võib neid alati ja ilma ette teatamata täielikult või osaliselt muuta. Soovitatav on käesolevate Kasutustingimustega regulaarselt tutvuda, et olla kursis uusima versiooniga. 

Kasutustingimused moodustavad täieliku ja ainuõigusliku lepingu Kasutaja ja A.I.S.E. vahel Veebisaidile juurdepääsu osas.

Seda Veebisaiti kasutades nõustub Kasutaja täielikult ja tingimusteta käesolevate Kasutustingimustega ja kohustub neid järgima. Juhul kui Kasutaja Kasutustingimustega ei nõustu, peab ta Veebilehe igasugusest kasutamisest hoiduma.

Kasutamistingimuste või mis tahes muu Kasutaja ja A.I.S.E. vahelise lepingupõhise kohustuse rikkumise korral jätab A.I.S.E. endale õiguse keelduda Veebisaidile (sealhulgas allpool määratletud Piiratud juurdepääsuga alale) juurdepääsu andmisest, ilma et see piiraks A.I.S.E. või kolmandate poolte õigusi rikkumise tagajärjel tekkinud otsese ja kaudse kahju eest hüvitist nõuda.

 1. Vastutuse sisu ja piiramine

Käesoleval Veebisaidil sisalduva teabe ja materjali otstarve on üksnes teavituslik. A.I.S.E. pakub seda heas usus. Pakutav teave usutakse olevat tõene.

Sellegipoolest ei paku A.I.S.E. veebisaidil esitatud teabe adekvaatsusele, usaldusväärsusele, täielikkusele ega õigsusele garantiid ega võta mingit vastutust sisus leitavate ebatäpsuste või mittetäielikkuste eest.

A.I.S.E. ei võta mingil juhul, välja arvatud tahtlike tegude korral ja/või kohustuslikes õigusnormides ette nähtu korral, vastutust seoses Veebisaidi sisu kasutamisega. Samuti ei vastuta A.I.S.E. mingi sellel veebisaidil esitatud teabe kasutamise või sellele tuginemise tagajärjel tekkinud kahju (otsese, kaudse, tuleneva, materiaalse või mittemateriaalse jne) eest.

A.I.S.E. jätab endale õiguse veebisaiti ja selle sisu igal ajal ilma eelneva teadaandeta muuta ja ajakohastada.

 1. Veebisaidi järjepidevus

A.I.S.E. võib Veebisaiti igal ajal ilma eelneva teadaandeta muuta ja täiustada.

A.I.S.E. võib juurdepääsu käesolevale Veebisaidile (sh selle allpool määratletud Piiratud juurdepääsuga alale) igal ajal ilma eelneva teadaandeta osaliselt või täielikult, ajutiselt või jäädavalt peatada.

 1. Turvalisus

A.I.S.E. kasutab Veebisaidi volitamata juurdepääsu eest kaitsmiseks mitmesuguseid turvameetmeid. Siiski ei garanteeri A.I.S.E., et Veebisait on programmivigadest ja viirustest vaba. Kasutaja nõustub, et pääseb Veebisaidile juurde omaenese ainuvastutusel.

A.I.S.E. ei võta endale mingit vastutust seoses käesoleva Veebisaidiga või selle kasutamisega Kasutaja arvutisüsteemi, tarkvara ega andmeid tabanud häirete või kahjustuste eest. Kasutajaid julgustatakse võtma asjakohaseid ja piisavaid ettevaatusabinõusid (näiteks oma viirusetõrjetarkvara olemasolu) tagamaks, et saidil vaadatav sisu ei sisalda viirusi ega muud andmereostust, mis võivad häirida või kahjustada Kasutaja arvutisüsteemi, tarkvara või andmeid. 

Kasutajad vastutavad oma infotehnoloogia, arvutiprogrammide ja platvormi veebisaidile pääsemiseks konfigureerimise eest.

Kasutajad ei või Veebisaiti sellele teadvalt viiruste, troojanite, usside, loogikapommide või muu pahatahtliku või tehnoloogiliselt kahjustava materjali sisestamise teel väärkasutada. Kasutajad ei tohi üritada Veebisaidile, selle serverile ega ühelegi Veebisaidiga seotud serverile, arvutile ega andmebaasile volitamata juurde pääseda. Kasutajad ei tohi Veebisaiti ummistusründe ega hajusa ummistusründe teel rünnata. Seda sätet rikkudes paneb Kasutaja toime Belgia 2000. aasta 28. novembri infotehnoloogia kriminaalse väärkasutuse seaduse alla kuuluva kuriteo.

A.I.S.E. teatab igast sellisest rikkumisest asjaomastele õiguskaitseorganitele ja teeb nende organitega koostööd.

 1. Intellektuaalomandi õigused

Veebileht ja kõik selle komponendid (sisu, märgid, logod, graafilised kujutised, fotod, animatsioonid, videod, muusika, tekst jne) on A.I.S.E. omand. Neid kaitsevad intellektuaalomandi õigused (nt autoriõigus ja sellega kaasnevad õigused, kaubamärgiõigused, jne).

Veebisaidil oleva materjali reprodutseerimine on lubatud, välja arvatud kaubanduslikul eesmärgil, tingimusel et allikat mainitakse. 

Mis tahes eespool nimetatud piirangu rikkumine võib olla intellektuaalomandi õiguste rikkumine, mis on karistatav vangistusega ja trahvidega, ilma et see piiraks tsiviilvastutust.

A.I.S.E. ei oma intellektuaalomandi õigusi ühelegi ametlikule dokumendile või üldkasutatavale dokumendile, mis on Veebilehel või Piiratud juurdepääsuga alal esitatud. Veebisaidil leiduva kolmandate poolte materjali intellektuaalomandi õigusi tuleks austada; õigusi ei anta välja.

 1. Lingid kolmandate poolte veebisaitidele

Linke teistele veebisaitidele pakutakse ainult mugavuse huvides. Seega ei tähenda nende linkide olemasolu A.I.S.E. poolset vastutuse võtmist nendel veebisaitidel leiduva teabe eest ega ka selle heakskiitmist. A.I.S.E. ei võta nende muude veebisaitide ega nendel sisalduva teabe eest mingit vastutust, välja arvatud juhul, kui A.I.S.E. on selliste teiste veebisaitide omanik ja vastavalt kehtivatele kasutustingimustele.

Veebisaidile on keelatud ilma A.I.S.E. eelneva kirjaliku heakskiiduta teistele saitidele viivaid hüperlinke sisestada.

 1. Piiratud juurdepääsuga ala (Partnerite ala)

Juurdepääs Piiratud juurdepääsuga alale antakse ainult A.I.S.E. liikmetele ja seega ei tohi seda kasutada ükski teine Veebisaidi Kasutaja. Juurdepääs eeldab A.I.S.E.-lt kasutajanime ja parooli saamist. 

Kasutajanimi ja parool on rangelt isiklikud ja konfidentsiaalsed. Kasutaja vastutab parooli kasutamise eest ning kõigi sellega Piiratud juurdepääsuga alal või selle kaudu tehtud toimingute eest.

A.I.S.E. töötleb isikuandmeid, mis on seotud juurdepääsuga piiratud alale, kooskõlas kohaldatavate andmekaitseseadustega, sealhulgas isikuandmete kaitse üldmäärusega. Lisateavet sellise töötlemise kohta leiate meie privaatsuspoliitikast.

 1. Pakutavad teenused

Veebisaidi kaudu võib Kasutaja sõpradele saata e-maili, millega toetab „Hoia kapsleid laste eest“ kampaaniat. Kasutaja võtab ainuvastutuse selle e-maili kaudu ja teenuse kasutamise teel edastatud teabe eest.

A.I.S.E. töötleb Teenuse kasutamisel Kasutaja poolt edastatud teavet kooskõlas kohaldatavate andmekaitseseadustega, sealhulgas isikuandmete kaitse üldmäärusega. Lisateavet sellise töötlemise kohta leiate meie privaatsuspoliitikast.

 1. Päringud üksikisikutelt

Kasutaja võib A.I.S.E.-ga ühendust võtta mõnele A.I.S.E. liikmeks olevale riiklikule ühendusele kirja või e-maili saatmise teel. Kasutaja võtab ainuvastutuse selliste kirjade ja e-mailide teel edastatud teabe eest.

A.I.S.E. töötleb nende kirjate ja meilide kaudu edastatavat teavet vastavalt kehtivatele andmekaitseseadustele, sealhulgas isikuandmete kaitse üldmäärusele. Lisateavet sellise töötlemise kohta leiate meie privaatsuspoliitikast.

 1. Sätete tühisus

Käesolevate Kasutustingimuste ühe või mitme sätte tühisus, kehtetus või täidetamatus ei too kaasa Kasutustingimuste kui terviku tühisust, kehtetust või täidetamatust. Täielikult või osaliselt tühine, kehtetu või täidetamatu säte loetakse olematuks ning kõik teised sätted jäävad täielikult kohaldatavaks. Seejärel asendatakse kehtetuks tunnistatud säte teise samaväärse sättega.

 1. Õigustest loobumine

Käesolevatest Kasutustingimustest tulenevate õiguste kasutamisega hilinemine või nende kasutamata jätmine ei tähenda õigustest loobumist. Õiguse teostamata jätmine või õiguse osaline kasutamine ei välista selle õiguse või mis tahes muude kasutusõigusest tulenevate õiguste hilisemat kasutamist.

 1. Kohaldatav õigus ja jurisdiktsioon

Käesolevat Veebisaiti ja neid Kasutustingimusi reguleerib Belgia seadus. Nendega seoses tekkivate vaidluste suhtes kohaldatakse Belgia Brüsseli kohtute ainupädevust.

Küpsistepoliitika

 

Käesoleval Veebisaidil (www.keepcapsfromkids.eu ja Kasutustingimustes määratletud Piiratud juurdepääsuga ala) kasutatakse parema kasutuskogemuse pakkumiseks küpsiseid. Küpsis on veebisaidi külastamisel Teie arvutisse, tahvelarvutisse või mobiilseadmesse paigutatav väike tekstifail.

Jätkates Veebisaidi sirvimist või klõpsates nupul „Nõustun“, nõustute küpsiste kasutamisega, nagu on kirjeldatud selles küpsisepoliitikas. Kuid Teil on õigus küpsiseid igal ajal keelata, muutes brauseri seadeid (nagu allpool kirjeldatud). Juhul kui Te küpsiste kasutamise keelate, ei saa A.I.S.E. tagada sujuvat, tehniliste probleemideta külastust.

Küpsiste kasutamine

A.I.S.E. kasutab küpsiseid (enda ja kolmandate poolte küpsiseid) kooskõlas asjaomase seadusandlusega, sealhulgas Belgia 2005. aasta 13. juuni elektroonilise side seadusega.

Kui soovite Google Analytics küpsised keelata, saate alla laadida ja paigaldada Google Analyticsist loobumise brauseriplugina: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

 

Küpsiste blokeerimine

Kui soovite küpsised blokeerida, saate seda oma brauseris teha nii:

Küpsiste blokeerimine võib mõjutada Veebisaidi funktsionaalsust ja funktsioone. Kasutajal on soovitatav küpsiseid mitte blokeerida.

Save
Cookies user prefences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Legitimate
Flexicontent
A string that is appended to URLs
Accept
Decline
Analytics
Tools used to analyze the data to measure the effectiveness of a website and to understand how it works.
Google Analytics
Accept
Decline
Marketing
Set of techniques which have for object the commercial strategy and in particular the market study.
Quantcast
Accept
Decline
BetweenDigital
Accept
Decline