Interneto svetainės naudojimo sąlygos

 

https://cleanright.eu

2020 sausio mėn

................................................................................

Prieš naršydami ir naudodami interneto svetainę, kurios adresas yra www.cleanright.eu/, ir Ribotosios prieigos sritį, kaip apibrėžta toliau (toliau – Interneto svetainė), atidžiai perskaitykite šias naudojimo sąlygas (toliau – Naudojimo sąlygos). Ribotosios prieigos sritis yra neatskiriama Interneto svetainės dalis.

Svetainė priklauso ir yra valdoma „Association Internationale de la Savonnerie, de la Détergence et des Produits d'Entretien“ (sutrumpintai – A.I.S.E.), tarptautinės ne pelno asociacijos, įsteigtos pagal Belgijos teisės aktus („AISBL/IVZW“), kurios registruota buveinė yra adresu Boulevard du Souverain 165, 4th floor, 1160 Brussels, Belgija, ir kurios kodas juridinių asmenų registre (Briuselio apskritis) yra 538.183.615 (toliau – A.I.S.E.). A.I.S.E. ES PVM kodas – BE 0538 183 615.

Telefonas: +32 (0)2 679 62 67 - Faksas: +32 (0) 2 679 62 79

 1. Bendrosios sąlygos

Šios Naudojimo sąlygos taikomos bet kuriam asmeniui, prieinančiam prie Interneto svetainės ir ja besinaudojančiam (toliau – Naudotojas), o A.I.S.E. gali nepranešusi jas bet kada visiškai arba iš dalies pakeisti. Todėl rekomenduojama reguliariai peržiūrėti šias Naudojimo sąlygas, kad būtumėte susipažinę su naujausia jų versija. 

Naudojimo sąlygos yra visa ir išimtinė Naudotojo ir A.I.S.E. sutartis dėl Interneto svetainės naudojimo.

Naudodamasis šia Interneto svetaine Naudotojas visiškai ir besąlygiškai sutinka su dabartinėmis Naudojimo sąlygomis ir įsipareigoja jų laikytis. Jei Naudotojas nesutinka su šiomis Naudojimo sąlygomis, jis turėtų niekaip nesinaudoti Interneto svetaine.

Šių Naudojimo sąlygų ar bet kokio sutartinio įsipareigojimo tarp Naudotojo ir A.I.S.E. pažeidimo atveju A.I.S.E. pasilieka teisę panaikinti prieigą prie Interneto svetainės (įskaitant, be kita ko, Ribotosios prieigos sritį, kaip apibrėžta toliau) neapribojant A.I.S.E. ar bet kokios trečiosios šalies teisės reikalauti atlyginti visą dėl pažeidimo patirtą tiesioginę ir netiesioginę žalą.

 1. Turinys ir atsakomybės apribojimas

Šioje Interneto svetainėje esanti informacija ir medžiaga pateikiama tik informaciniais tikslais. A.I.S.E ją teikia geranoriškai. Manytina, kad ši informacija yra teisinga.

Tačiau A.I.S.E neteikia jokių pareiškimų ar garantijų dėl bet kokios šioje Interneto svetainėje pateiktos informacijos pakankamumo, patikimumo, išbaigtumo ar tikslumo ir neprisiima jokios atsakomybės už jokius turinyje rastus netikslumus ar trūkumus.

A.I.S.E. jokiais atvejais (išskyrus esant tyčiniams veiksmams ir (arba) privalomoms teisės nuostatoms) nebus laikoma atsakinga už jokį šios Interneto svetainės turinio naudojimą. Ji taip pat nebus laikoma atsakinga už jokio pobūdžio nuostolius ar žalą (tiesioginę, netiesioginę, specialiąją, materialinę ar nematerialinę ir pan.), patirtą naudojantis arba remiantis šioje Interneto svetainėje pateikta informacija.

A.I.S.E. pasilieka teisę iš anksto nepranešusi bet kada keisti ir atnaujinti Interneto svetainę bei jos turinį.

 1. Interneto svetainės tęstinumas

A.I.S.E. turi teisę iš anksto nepranešusi bet kada tobulinti ir taisyti Interneto svetainę.

A.I.S.E. gali iš anksto nepranešusi bet kada sustabdyti ar riboti (visam laikui ar laikinai) prieigą prie Interneto svetainės (įskaitant Ribotosios prieigos sritį, kaip apibrėžta toliau).

 1. Saugumas

A.I.S.E. taiko įvairias saugumo valdymo priemones, skirtas apsaugoti Interneto svetainę nuo neteisėtos prieigos. Tačiau A.I.S.E. negarantuoja, kad Interneto svetainė bus saugi ar kad joje nebus klaidų ar virusų. Naudotojas patvirtina, kad prie Interneto svetainės prieina savo rizika.

A.I.S.E. neprisiima jokios atsakomybės už jokius trukdžius ar žalą Naudotojo kompiuterio sistemai, programinei įrangai ar duomenims, atsiradusius dėl šios Interneto svetainės ar ja naudojantis. Naudotojams rekomenduojama imtis tinkamų ir pakankamų apsaugos priemonių (pvz., naudoti nuosavą apsaugos nuo virusų programinę įrangą) siekiant užtikrinti, kad bet kokioje pasirinktoje svetainės medžiagoje nebūtų virusų at kitokio užkrato, galinčių sukelti trukdžius Naudotojo kompiuteriui, programinei įrangai ar duomenims arba padaryti jiems žalos. 

Naudotojai yra atsakingi už savo informacinių technologijų, kompiuterio programų ir platformos sukonfigūravimą, kad galėtų prieiti prie Interneto svetainės.

Naudotojai privalo tinkamai naudotis Interneto svetaine ir sąmoningai nepaskleisti virusų, Trojos arklių, kirminų, loginių bombų ar kitokios kenkimo ar technologiškai žalingos medžiagos. Naudotojams draudžiama bandyti įgyti neteisėtą prieigą prie Interneto svetainės, serverio, kuriame yra Interneto svetainė, ar bet kokio su Interneto svetaine sujungto serverio, kompiuterio ar duomenų bazės. Naudotojams draudžiama Interneto svetainėje vykdyti elektroninių paslaugų trikdymo atakas ar paskirstyto elektroninių paslaugų trikdymo atakas. Pažeisdamas šią nuostatą Naudotojas padarytų nusikalstamą veiką pagal Belgijos 2000 m. lapkričio 28 d. kovos su nusikalstamumu informacinių technologijų srityje įstatymą. 

A.I.S.E. apie bet kokį tokio pobūdžio pažeidimą praneš atitinkamoms teisėsaugos institucijoms ir su jomis bendradarbiaus.

 1. Intelektinės nuosavybės teisės

Interneto svetainė ir visi jos komponentai (turinys, ženklai, logotipai, grafika, nuotraukos, animacija, vaizdo įrašai, muzika, tekstas ir t. t.) yra A.I.S.E. nuosavybė. Jie yra saugomi intelektinės nuosavybės teisėmis (pavyzdžiui, autorių teisėmis ir gretutinėmis teisėmis, prekių ženklų teisėmis ir t. t.).

Interneto svetainėje pateikiamą medžiagą leidžiama atkurti (išskyrus komerciniais tikslais), jei nurodomas ir patvirtinamas šaltinis. 

Bet koks pirmiau nurodyto apribojimo pažeidimas gali būti laikomas intelektinės nuosavybės teisių pažeidimu, už kurį baudžiama laisvės atėmimo bausme ir baudomis, neapribojant žalos pagal civilinę teisę.

A.I.S.E. nenurodo turinti autorių teises į jokį oficialų viešo naudojimo dokumentą ar dokumentus, pateiktus Interneto svetainėje ar Ribotosios prieigos srityje. Turi būti gerbiamos bet kokios autorių teisės (jei yra), kuriomis saugoma bet kokia Interneto svetainėje pateikiama trečiosios šalies medžiaga. Jokios teisės nesuteikiamos.

 1. Nuorodos į trečiųjų šalių interneto svetaines

Nuorodos į kitas interneto svetaines pateikiamos tik dėl patogumo. Todėl šios nuorodos nereiškia, kad A.I.S.E. yra atsakinga už šiose interneto svetainėse esančią informaciją ar jai pritaria. A.I.S.E. neprisiima jokios atsakomybės už šias kitas interneto svetaines ir bet kokią jose esančią informaciją, išskyrus atvejus, kai ši kita interneto svetainė priklauso A.I.S.E. Ir laikomasi taikomų naudojimo sąlygų.

Be išankstinio rašytinio A.I.S.E. leidimo draudžiama Interneto svetainėje įdėti saitų, nukreipiančių į kitą svetainę.

 1. Ribotosios prieigos sritis (Partnerių sritis)

Prieiga prie Ribotosios prieigos srities suteikiama tik A.I.S.E. nariams, todėl prie šios srities negali prieiti jokie kiti Interneto svetainės Naudotojai. Prieiga suteikiama iš A.I.S.E. gavus naudotojo vardą ir slaptažodį.

Naudotojo vardas ir slaptažodis yra griežtai asmeniniai ir konfidencialūs. Narys yra atsakingas už slaptažodžio naudojimą ir visą savo veiklą Ribotosios prieigos srityje ar per ją.

Asmens duomenis, susijusius su prieiga prie Ribotosios prieigos srities, A.I.S.E. tvarko pagal taikomus duomenų apsaugos teisės aktus, įskaitant Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą (toliau – BDAR). Daugiau informacijos apie šią duomenų tvarkymo veiklą rasite mūsų privatumo politikoje.

 1. Teikiamos paslaugos

Naudotojas, naudodamasis Interneto svetaine, gali siųsti el. laiškus draugams, kad prisidėtų prie kampanijos „Saugokite kapsules nuo vaikų“. Tik Naudotojas yra atsakingas už informaciją, perduotą šiais el. laiškais ir naudojantis paslauga.

Informaciją, perduotą Naudotojui naudojantis Paslauga, A.I.S.E. tvarko pagal taikomus duomenų apsaugos teisės aktus, įskaitant Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą (toliau – BDAR). Daugiau informacijos apie šią duomenų tvarkymo veiklą rasite mūsų privatumo politikoje.

 1. Asmenų prašymai

Naudotojas gali kreiptis į A.I.S.E. siųsdamas laišką arba el. laišką vienai iš A.I.S.E. priklausančių nacionalinių asociacijų. Tik Naudotojas yra atsakingas už informaciją, perduotą šiais laiškais ir el. laiškais.

Informaciją, perduotą šiais laiškais ir el. laiškais, A.I.S.E. tvarko pagal taikomus duomenų apsaugos teisės aktus, įskaitant Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą (toliau – BDAR). Daugiau informacijos apie šią duomenų tvarkymo veiklą rasite mūsų privatumo politikoje.

 1. Nuostatos negaliojimas

Dėl vienos ar kelių šių Naudojimo sąlygų negaliojimo ar galimybės ją vykdyti nebuvimo visos Naudojimo sąlygos netampa negaliojančiomis ar neįvykdomomis. Visiškai arba iš dalies niekinė, negaliojanti ar neįvykdoma nuostata laikoma nerašyta, o visos kitos nuostatos taikomos toliau. Nuostata, pripažinta negaliojančia, bus pakeista kita nuostata dėl to paties klausimo.

 1. Teisių atsisakymas

Neįgyvendinus pagal šias Naudojimo sąlygas įgytų teisių arba delsiant tai padaryti nėra laikoma, kad šių teisių atsisakoma. Neįgyvendinus teisės ar įgyvendinus ją iš dalies nedraudžiama šios ar bet kokios kitos pagal Naudojimo sąlygas įgytos teisės įgyvendinti ateityje.

 1. Taikomi teisės aktai ir jurisdikcija

Šiai Interneto svetainei ir Naudojimo sąlygoms taikomi Belgijos teisės aktai. Išimtinė jurisdikcija nagrinėti bet kokį ginčą, susijusį su šiuo dokumentu, priklauso Briuselio (Belgija) teismams.

Slapukų politika

 

Šioje Interneto svetainėje (www.keepcapsfromkids.eu ir Ribotosios prieigos srityje, kaip apibrėžta Naudojimo sąlygose) naudojami slapukai, kad interneto svetaine būtų patogiau naudotis. Slapukas yra nedidelis tekstinis failas, kuris jums apsilankius interneto svetainėje patalpinamas kompiuteryje, planšetiniame kompiuteryje ar mobiliajame įrenginyje.

Toliau naršydami Interneto svetainėje arba spustelėję mygtuką „Sutinku“, sutinkate, kad būtų naudojami slapukai, kaip aprašyta šioje slapukų politikoje. Tačiau slapukus galite bet kada išjungti pakeitę savo naršyklės nustatymus (kaip aprašyta toliau). Jei slapukus išjungsite, A.I.S.E negali garantuoti, kad jūsų apsilankymas bus sklandus ir be jokių techninių problemų.

Slapukų naudojimas

A.I.S.E slapukus (savo ir trečiųjų šalių) naudoja atsižvelgdama į taikomus teisės aktus, įskaitant Belgijos 2005 m. birželio 13 d. Elektroninių ryšių įstatymą.

Jei norite atsisakyti „Google Analytics“ slapukų, galite atsisiųsti ir įdiegti naršyklės plėtinį, skirtą atsisakyti „Google Analytics“: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

 

Slapukų išjungimas

Jei norite užblokuoti slapukus, galite tai padaryti naudojamoje naršyklėje:

Slapukų išjungimas gali turėti įtakos Interneto svetainės funkcijoms ir ypatybėms.  Naudotojui rekomenduojama slapukų neišjungti.

Save
Cookies user prefences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Legitimate
Flexicontent
A string that is appended to URLs
Accept
Decline
Analytics
Tools used to analyze the data to measure the effectiveness of a website and to understand how it works.
Google Analytics
Accept
Decline
Marketing
Set of techniques which have for object the commercial strategy and in particular the market study.
Quantcast
Accept
Decline
BetweenDigital
Accept
Decline