Podmienky používania webovej lokality

 

https://cleanright.eu

január 2020

................................................................................

Tieto podmienky používania (ďalej len „Podmienky používania“) si pozorne prečítajte pred prehľadávaním alebo získavaním prístupu na túto webovú lokalitu s adresou www.cleanright.eu/ a do Vyhradenej oblasti, ako je zadefinované nižšie (ďalej len „Webová lokalita“). Vyhradená oblasť je nedeliteľnou súčasťou Webovej lokality.

Túto lokalitu vlastní a prevádzkuje „Association Internationale de la Savonnerie, de la Détergence et des Produits d'Entretien“ (Medzinárodná asociácia pre mydlá, pracie a čistiace prostriedky), v skratke „A.I.S.E.“, medzinárodné nezisko združenie založené podľa belgickej legislatívy („AISBL/IVZW“) so sídlom na adrese Boulevard du Souverain 165, 4th floor, 1160 Brusel, Belgicko, ktorá je zaregistrovaná v registri právnických osôb (okres Brusel) pod číslom 538.183.615 (ďalej „A.I.S.E.“). A.I.S.E. IČ DPH v EÚ je BE 0538 183 615.

Tel: +32 (0)2 679 62 67 - Fax: +32 (0) 2 679 62 79

 1. Všeobecné podmienky

Tieto Podmienky používania sa vzťahujú na každú osobu, ktorá získava prístup a používa Webovú lokalitu (ďalej „Používateľ“) a A.I.S.E. ich môže sčasti alebo úplne kedykoľvek a bez predchádzajúceho oznámenia zmeniť. Preto odporúčame, aby ste si tieto Podmienky používania pravidelne pozreli, aby ste boli oboznámení s ich najnovšou verziou. 

Podmienky používania ustanovujú celú a výhradnú zmluvu medzi Používateľom a A.I.S.E. a upravujú prístup na Webovú lokalitu.

Používaním tejto Webovej lokality Používateľ v celom rozsahu a bezpodmienečne akceptuje aktuálne Podmienky používania a zaväzuje sa ich dodržiavať. Ak Používateľ nebude s týmito Podmienkami používania súhlasiť, musí sa zdržať akéhokoľvek používania Webovej lokality.

Pri porušení týchto Podmienok používania alebo akéhokoľvek zmluvného záväzku medzi Používateľom a A.I.S.E. si A.I.S.E. vyhradzuje právo odmietnuť prístup na Webovú lokalitu (vrátane napríklad Vyhradenej oblasti, ako je zadefinované nižšie) bez toho, aby bolo dotknuté pravo A.I.S.E. alebo ktorejkoľvek tretej strany požadovať náhradu za každú priamu a nepriamu škodu spôsobenú v dôsledku porušenia.

 1. Obsah a obmedzenie zodpovednosti

Informácie a obsah tejto Webovej lokality slúžia len ako informácie. Ponúka ich A.I.S.E v maximálne dobrej viere. Informácie sa považujú za správne.

Avšak A.I.S.E. neposkytuje žiadne vyjadrenie ani záruky, pokiaľ ide o primeranosť, spoľahlivosť, úplnosť alebo presnosť akýchkoľvek informácií uvedených na tejto Webovej lokalite, ani nepreberá žiadnu zodpovednosť za akúkoľvek nepresnosť alebo neúplnosť zistenú v rámci obsahu.

Blokovaním zámerných činov a/alebo zákonných ustanovení nebude A.I.S.E. v žiadnom prípade zodpovedná za akékoľvek použitie obsahu tejto Webovej lokality. Nebude zodpovedná ani za akúkoľvek stratu alebo škodu akejkoľvek povahy (priama, nepriama, následná, materiálna alebo nehmotná atď.) vyplývajúcu z používania alebo spoliehania sa na informácie uvedené na tejto Webovej lokalite.

A.I.S.E. si vyhradzuje právo upraviť a aktualizovať Webovú lokalitu a jej obsah, a to kedykoľvek, bez predchádzajúceho oznámenia.

 1. Kontinuita Webovej lokality

A.I.S.E. má právo kedykoľvek, bez predchádzajúceho oznámenia vylepšiť a revidovať Webovú lokalitu.

A.I.S.E môže kedykoľvek a bez predchádzajúceho oznámenia zastaviť alebo obmedziť (trvalo alebo dočasne) prístup na Webovú lokalitu (vrátane Vyhradenej oblasti, ako je zadefinované nižšie).

 1. Zabezpečenie

A.I.S.E. používa rôzne prostriedky zabezpečenia na ochranu Webovej lokality pred neoprávneným prístupom. Avšak A.I.S.E. negarantuje, že Webová lokalita bude zabezpečená a nebude obsahovať chyby alebo vírusy. Používateľ potvrdzuje, že prístup na Webovú lokalitu získava na svoje výhradné riziko.

A.I.S.E. nepreberá žiadnu zodpovednosť za akékoľvek rušenie alebo poškodenie počítačového systému, softvéru alebo údajov Používateľa v spojení alebo v súvislosti s touto Webovou lokalitou alebo jej používaním. Používateľov nabádame, aby prijali vhodné a primerané opatrenia (ako napríklad vlastný softvér na ochranu pred vírusmi), aby zabezpečili, že čokoľvek vybrané z tejto lokality nebude obsahovať vírusy alebo iné kontaminácie, ktoré by mohli narušiť alebo poškodiť počítačový systém, softvér alebo údaje Používateľa. 

Používatelia sú zodpovední za nakonfigurovanie svojich informačných technológií, počítačových programov a platformy na získanie prístupu na Webovú lokalitu.

Používatelia nesmú zneužívať Webovú lokalitu vedomým zavádzaním vírusov, trójskych koňov, červov, logických bômb alebo iných materiálov, ktoré sú škodlivé alebo technologicky škodlivé. Používatelia sa nesmú pokúšať získať neoprávnený prístup na Webovú lokalitu, na server, na ktorom je Webová lokalita uložená, alebo na akýkoľvek server, počítač alebo do databázy, ktoré sú pripojené na Webovú lokalitu. Používatelia nesmú vykonávať na Webovú lokalitu útok zahltením servera služby (DoS) ani distribuovaný útok zahltením servera služby (DoS). Porušením tohto ustanovenia by Používateľ spáchal trestný čin podľa belgického zákona z 28. novembra 2000 o trestnej činnosti v oblasti informačných technológií.

A.I.S.E. oznámi akékoľvek takéto porušenie príslušným orgánom činným v trestnom konaní a bude s týmito orgánmi spolupracovať.

 1. Zákony o ochrane duševného vlastníctva

Webová lokalita a všetky jej súčasti (obsah, značky, logá, grafika, fotografie, animácie, videá, hudba, text atď.) sú majetkom A.I.S.E. Sú chránené zákonmi o ochrane duševného vlastníctva (napr. autorské právo a právo súvisiace s autorským právom, práva na ochranu ochranných známok atď.).

Reprodukovanie materiálu z Webovej lokality možno vykonávať pod podmienkou uvedenia zdroja a oznámenia, a to okrem použitia na komerčný účel. 

Akékoľvek porušenie hore uvedeného obmedzenia môže byť porušením práv na ochranu duševného vlastníctva trestaného väzením a pokutami bez toho, aby boli dotknuté právo na odškodnenie v rámci civilných sporov.

A.I.S.E. neuplatňuje žiadne autorské práva na akýkoľvek úradný dokument alebo dokumenty vo verejnej sfére a prezentované na Webovej lokalite alebo vo Vyhradenej oblasti. V súvislosti s materiálmi tretích strán na Webovej lokalite sa musia rešpektovať autorské práva, ak nejaké existujú; neudeľujú sa žiadne práva.

 1. Odkazy na webové lokality tretích strán

Prepojenia na webové lokality sa uvádzajú len z praktických účelov. A.I.S.E. preto nepreberá zodpovednosť ani neudeľuje súhlas s informáciami uvedenými na týchto webových lokalitách. A.I.S.E. nepreberá zodpovednosť alebo záväzok akejkoľvek povahy za tieto iné webové lokality a akékoľvek informácie, ktoré môžu obsahovať, okrem prípadov, keď je A.I.S.E. vlastníkom takejto inej webovej lokality, a v súlade s platnými podmienkami používania.

Bez predchádzajúceho písomného súhlasu od A.I.S.E. je zakázané na Webovú lokalitu vkladať hypertextové prepojenia s presmerovaním na inú lokalitu.

 1. Vyhradená oblasť (Oblasť pre partnerov)

Prístup do Vyhradenej oblasti je vyhradený len pre členov A.I.S.E., preto doň nemôžu získať prístup žiadni iní Používatelia Webovej lokality. Získanie prístupu bude podmienené získaním používateľského mena a hesla od A.I.S.E.

Meno používateľa a heslo sú striktne osobné a dôverné. Člen je zodpovedný za používanie hesla a za všetky činnosti vykonávané v rámci alebo prostredníctvom Vyhradenej oblasti.

A.I.S.E. spracováva osobné údaje súvisiace s prístupom do Vyhradenej oblasti v súlade s platnými zákonmi o ochrane osobných údajov vrátane Všeobecného nariadenia o ochrane údajov („GDPR“). Viac informácií o tomto spracovávaní nájdete v našej Politike ochrany osobných údajov.

 1. Poskytované služby

Prostredníctvom Webovej lokality môže Používateľ zasielať e-maily priateľom, aby podporili kampaň „Uschovávajte kapsuly mimo dosahu detí“. Používateľ je výlučne zodpovedný za informácie poskytované týmto e-mailom a používanie služby.

A.I.S.E. spracováva osobné údaje poskytované používaním Služby Používateľom v súlade s platnými zákonmi o ochrane osobných údajov vrátane Všeobecného nariadenia o ochrane údajov („GDPR“). Viac informácií o tomto spracovávaní nájdete v našej Politike ochrany osobných údajov.

 1. Žiadosti od jednotlivcov

Používateľ môže kontaktovať A.I.S.E. zaslaním bežnej pošty alebo e-mailu jednej z národných asociácií, ktoré sú členmi A.I.S.E. Používateľ je výlučne zodpovedný za informácie poskytované takouto bežnou poštou alebo e-mailami.

A.I.S.E. spracováva osobné údaje poskytované touto bežnou poštou alebo e-mailami v súlade s platnými zákonmi o ochrane osobných údajov vrátane Všeobecného nariadenia o ochrane údajov („GDPR“). Viac informácií o tomto spracovávaní nájdete v našej Politike ochrany osobných údajov.

 1. Neplatnosť ustanovenia

Neplatnosť, anulovanie alebo nevymožiteľnosť jedného alebo viacerých ustanovení týchto Podmienok používania nesmie mať za následok neplatnosť, anulovanie alebo nevymožiteľnosť Podmienok používania ako celku. Ustanovenie, ktoré je úplne alebo čiastočne neplatné, anulované alebo nevymožiteľné, sa považuje za nenapísané, zatiaľ čo všetky ostatné ustanovenia zostávajú v plnom rozsahu platné. Ustanovenie vyhlásené za neplatné bude následne nahradené iným ustanovením s rovnakým účinkom.

 1. Zrieknutie sa práv

Akékoľvek opomenutie alebo oneskorené uplatnenie práva vyplývajúceho z týchto Podmienok používania sa nebude chápať ako zrieknutie sa tohto práva. Akékoľvek neuplatnenie práva alebo len čiastočné uplatnenie práva nevylučuje, aby toto právo alebo iné právo vyplývajúce z Podmienok používania mohlo byť neskôr uplatnené.

 1. Rozhodné právo a právomoc

Táto Webová lokalita a tieto Podmienky používania sa riadia belgickým právom. Každý spor, ktorý vznikne v súvislosti s nimi, bude podliehať výlučnej právomoci súdov v Bruseli v Belgicku.

Politika používania súborov cookie

 

Táto Webová lokalita (www.keepcapsfromkids.eu a Vyhradená oblasť, ako definujú Podmienky používania) používa na zlepšenie používania webovej lokality súbory cookie. Súbor cookie je malý textový súbor umiestnený do vášho počítača, tabletu alebo mobilného zariadenia, keď navštívite webovú lokalitu.

Pokračovaním v prezeraní Webovej lokality alebo kliknutím na tlačidlo „Súhlasím“ vyjadrujete svoj súhlas s používaním súborov cookie, ako je opísané v tejto politike používania súborov cookie. No kedykoľvek sa môžete slobodne rozhodnúť zakázať používanie súborov cookie zmenou nastavení svojho prehliadača (ako je opísané nižšie). Ak súbory cookie zakážete, A.I.S.E. nemôže garantovať bezproblémovú návštevu bez technických problémov.

Používanie súborov cookie

A.I.S.E používa súbory cookie (vlastné súbory cookie a súbory cookie tretích strán) v súlade s platnými zákonmi vrátane belgického zákona o elektronickej komunikácii z 13. júna 2005.

Ak chcete zakázať používanie súborov cookie služby Google Analytics, môžete si stiahnuť doplnok prehliadača na vypnutie od služby Google Analytics: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

 

Zakázanie používania súborov cookie

Ak chcete blokovať súbory cookie, môžete to urobiť v používanom prehliadači:

Zakázanie súborov cookie môže mať vplyv na fungovanie a funkcie Webovej lokality. Používateľovi odporúčame, aby používanie súborov cookie nezakázal.

Save
Cookies user prefences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Legitimate
Flexicontent
A string that is appended to URLs
Accept
Decline
Analytics
Tools used to analyze the data to measure the effectiveness of a website and to understand how it works.
Google Analytics
Accept
Decline
Marketing
Set of techniques which have for object the commercial strategy and in particular the market study.
Quantcast
Accept
Decline
BetweenDigital
Accept
Decline