Podmínky používání webových stránek

 

https://cleanright.eu

Tammikuu 2020

................................................................................

Před prohlížením těchto webových stránek na adrese www.cleanright.eu/ a vstupem do vyhrazené oblasti, jak je definováno níže (dále jen „Webové stránky“), si prosím pečlivě přečtěte tyto podmínky použití (dále jen „Podmínky použití“). Vyhrazená oblast je nedílnou součástí těchto Webových stránek.

Tyto stránky vlastní a provozuje „Association Internationale de la Savonnerie, de la Détergence et des Produits d'Entretien“ (tj. ve zkratce „A.I.S.E.“), mezinárodní nezisková asociace založená podle belgického práva („AISBL/IVZW“) se sídlem na adrese Boulevard du Souverain 165, 4th floor, 1160 Brusel, Belgie, a zapsaná do rejstříku právnických osob (pro okres Brusel) pod číslem 538.183.615 (dále jen „A.I.S.E.“). Daňové identifikační číslo asociace A.I.S.E. je BE 0538 183 615.

Tel: +32 (0)2 679 62 67 - Fax: +32 (0) 2 679 62 79

 1. Všeobecné podmínky

Tyto Podmínky použití se vztahují na každou osobu, která vstoupí na Webové stránky nebo je použije (dále jen „Uživatel“), a asociace A.I.S.E. je může kdykoli a bez předchozího upozornění zcela či zčásti změnit. Proto doporučujeme, abyste se k těmto Podmínkám použití pravidelně vraceli, abyste byli vždy obeznámeni s jejich aktuální verzí. 

Tyto podmínky použití představují úplnou a exkluzivní dohodu mezi Uživatelem a asociací A.I.S.E. týkající se přístupu na Webové stránky.

Používáním těchto Webových stránek Uživatel v plném rozsahu a bezpodmínečně přijímá tyto Podmínky použití a zavazuje se je dodržovat. Pokud Uživatel s těmito Podmínkami použití nesouhlasí, musí se zdržet jakéhokoli užívání Webových stránek.

V případě porušení těchto Podmínek použití nebo jakéhokoli jiného smluvního závazku mezi Uživatelem a asociací A.I.S.E. si asociace A.I.S.E. vyhrazuje právo zamítnout přístup na Webové stránky (zejména do Vyhrazené oblasti, jak je definováno níže), aniž by tím bylo dotčeno právo asociace A.I.S.E. nebo jakékoli třetí strany požadovat náhradu všech přímých a nepřímých škod, které vznikly v důsledku daného porušení podmínek či závazku.

 1. Obsah a omezení odpovědnosti

Informace a materiály uvedené na těchto Webových stránkách jsou pouze informativní povahy. Asociace A.I.S.E. je nabízí v dobré víře. Má za to, že tyto informace jsou správné.

Asociace A.I.S.E. však nečiní žádná prohlášení ani záruky ohledně přiměřenosti, spolehlivosti, úplnosti ani správnosti informací uvedených na těchto Webových stránkách a nepřijímá odpovědnost za případné nepřesnosti či neúplnost obsahu.

S výjimkou úmyslného jednání a/nebo kogentních zákonných ustanovení neponese asociace A.I.S.E. v žádném případě odpovědnost za využití obsahu těchto Webových stránek. Stejně tak neponese odpovědnost za žádné ztráty ani škody jakkoli povahy (přímé, nepřímé, následné, hmotné ani nehmotné atd.) vyplývající z použití informací uvedených na těchto Webových stránkách nebo spoléhání se na ně.

Asociace A.I.S.E. si vyhrazuje právo tyto Webové stránky a jejich obsah kdykoli bez předchozího upozornění změnit a aktualizovat.

 1. Kontinuita webových stránek

Asociace A.I.S.E. je oprávněna tyto Webové stránky kdykoli bez předchozího upozornění vylepšit a revidovat.

Asociace A.I.S.E může kdykoli bez předchozího upozornění zrušit nebo omezit (trvale či dočasně) přístup na Webové stránky (včetně Vyhrazené oblasti, jak je definováno níže).

 1. Zabezpečení

Asociace A.I.S.E. uplatňuje řadu bezpečnostních opatření na ochranu Webových stránek před neoprávněným přístupem. Asociace A.I.S.E. však nezaručuje, že Webové stránky budou zabezpečené nebo že se na nich nebudou vyskytovat žádné chyby či viry. Uživatel bere na vědomí, že na Webové stránky vstupuje na své vlastní riziko.

Asociace A.I.S.E. nepřijímá žádnou odpovědnost za zásah do počítačového systému, softwaru nebo dat Uživatele nebo jejich poškození, ke kterému dojde v souvislosti s těmito Webovými stránkami nebo jejich používáním. Uživatelům doporučujeme, aby podnikli vhodná odpovídající opatření (např. aby si zajistili svůj vlastí antivirový software) a mohli si tak být jisti, že to, co si vyberou na těchto Webových stránkách, neobsahuje viry či jinou kontaminaci, která by mohla zasahovat do počítačového systému, softwaru nebo dat Uživatele nebo je poškodit. 

Uživatelé jsou odpovědní za konfiguraci svých informačních technologií, počítačových programů a platforem za účelem zajištění přístupu na Webové stránky.

Uživatelé nesmí tyto Webové stránky zneužívat vědomým zaváděním virů, trojských koňů, červů, logických bomb ani žádného jiného materiálu, který je zákeřný nebo technologicky škodlivý. Uživatelé se nesmí pokoušet získat neoprávněný přístup na Webové stránky, na server, na kterém jsou Webové stránky uloženy, ani na žádný jiný server, počítač ani databázi spojenou s Webovými stránkami. Uživatelé nesmí útočit na Webové stránky formou odepření služby (denial-of-service) nebo rozptýleného odepření služby (distributed denial-of-service). Porušením tohoto ustanovení by Uživatel spáchal trestný čin podle belgického zákona ze dne 28. listopadu 2000 o kriminalitě v oblasti informačních technologií.

Asociace A.I.S.E. nahlásí každé takové porušení příslušným donucovacím orgánům a bude  s nimi spolupracovat.

 1. Práva duševního vlastnictví

Webové stránky a všechny jejich součásti (obsah, známky, loga, grafika, fotografie, animace, videa, hudba, text atd.) jsou majetkem asociace A.I.S.E. Jsou chráněny právy duševního vlastnictví (např. autorské právo a související práva, ochranné známky atd.).

Materiály poskytnuté na Webových stránkách je povoleno reprodukovat s výjimkou reprodukce pro komerční účely, a to za podmínky uvedení a uznání zdroje. 

Jakékoli porušení výše uvedeného omezení může představovat porušení práv duševního vlastnictví, které lze trestat trestem odnětí svobody a peněžitým trestem, aniž by tím byla dotčena náhrada škody přiznaná v občanskoprávním řízení.

Asociace A.I.S.E. si nenárokuje žádné autorské právo vztahující se k veřejně dostupným úředním dokladům či dokumentům, které jsou uvedeny na Webových stránkách nebo ve Vyhrazené oblasti. Je nezbytné respektovat případná autorská práva vztahující se k materiálům třetí strany, které se nacházející na Webových stránkách. Žádná práva se tímto neudělují.

 1. Odkazy na webové stránky třetích stran

Odkazy na jiné webové stránky jsou poskytnuty pouze pro informaci. Proto tyto odkazy nevedou ke vzniku odpovědnosti asociace A.I.S.E. za informace uvedené na takových webových stránkách ani nepředstavují její souhlas s takovými informacemi. Asociace A.I.S.E. nepřijímá žádnou odpovědnost jakékoli povahy za takové webové stránky ani za informace na nich uvedené s výjimkou situací, kdy je asociace A.I.S.E. vlastníkem těchto webových stránek a jsou dodrženy příslušné podmínky použití.

Bez předchozího písemného souhlasu asociace A.I.S.E. je zakázáno vkládat na Webové stránky hypertextové odkazy, které vedou na jiné stránky.

 1. Vyhrazená oblast (partnerská oblast)

Přístup do Vyhrazené oblasti je omezen na členy asociace A.I.S.E., a proto do této oblasti nemají přístup žádní jiní uživatelé Webových stránek. Přístup je podmíněn získáním uživatelského jména a hesla od asociace A.I.S.E.

Uživatelské jméno a heslo jsou přísně osobní a důvěrné. Člen je odpovědný za používání hesla a za veškeré své činnosti prováděné ve Vyhrazené oblasti nebo prostřednictvím této oblasti.

Asociace A.I.S.E. zpracovává osobní údaje související s přístupem do vyhrazené oblasti  v souladu s platnými zákony na ochranu osobních údajů, včetně obecného nařízení o ochraně osobních údajů (tj. tzv. „GDPR“). Bližší informace o tomto zpracování naleznete v našich zásadách ochrany osobních údajů.

 1. Poskytované služby

Prostřednictvím Webových stránek může Uživatel poslat e-mail svým přátelům v rámci podpory kampaně „Uchovávejte kapsle mimo dosah dětí“. Uživatel nese výhradní odpovědnost za informace sdělené prostřednictvím tohoto e-mailu a za využití této služby.

Asociace A.I.S.E. zpracovává informace sdělené při využití této služby uživatelem v souladu  s platnými zákony na ochranu osobních údajů, včetně obecného nařízení o ochraně osobních údajů („GDPR“). Bližší informace o tomto zpracování naleznete v našich zásadách ochrany osobních údajů.

 1. Požadavek od fyzické osoby

Uživatel může kontaktovat asociaci A.I.S.E. zasláním dopisu nebo e-mailu některé z národních asociací, které jsou členy asociace A.I.S.E. Uživatel nese výhradní odpovědnost za informace sdělené prostřednictvím těchto dopisů a e-mailů.

Asociace A.I.S.E. zpracovává informace sdělené prostřednictvím těchto dopisů a e-mailů  v souladu s platnými zákony na ochranu osobních údajů, včetně obecného nařízení o ochraně osobních údajů („GDPR“). Bližší informace o tomto zpracování naleznete v našich zásadách ochrany osobních údajů.

 1. Neplatnost ustanovení

Neplatnost, neúčinnost či nevymahatelnost jednoho nebo více ustanovení těchto Podmínek použití nebude mít za následek neplatnost, neúčinnost či nevymahatelnost těchto Podmínek použití jako celku. Ustanovení, které je zcela nebo částečně neplatné, neúčinné či nevymahatelné, se bude považovat za neuvedené, zatímco platnost všech ostatních ustanovení zůstane zcela nedotčena. Ustanovení, které bylo prohlášeno za neplatné, pak bude nahrazeno jiným ustanovením se stejným účinkem.

 1. Vzdání se práv

Případné neuplatnění nebo prodlení s uplatněním práva vyplývajícího z těchto Podmínek použití se nebude vykládat jako vzdání se takového práva. Pokud právo nebude uplatněno nebo bude uplatněno pouze částečně, nebude to bránit pozdějšímu uplatnění daného práva ani jiného práva vyplývajícího z těchto Podmínek použití.

 1. Rozhodné právo a jurisdikce

Tyto Webové stránky a tyto Podmínky použití se řídí belgickými zákony. V případě sporu, který vznikne v souvislosti s těmito Webovými stránkami nebo těmito Podmínkami, budou mít výhradní příslušnost soudy v Bruselu v Belgii.

Zásady používání souborů cookie

 

Tyto Webové stránky (www.keepcapsfromkids.eu a Vyhrazená oblast, jak je definováno v Podmínkách použití) využívají za účelem lepšího fungování Webových stránek a uživatelské zkušenosti soubory cookie. Soubor cookie je malý textový soubor, který se uloží do vašeho počítače, tabletu nebo mobilního zařízení při návštěvě webových stránek.

Pokračováním v prohlížení těchto Webových stránek nebo kliknutím na tlačítko „Souhlasím“ udělujete svůj souhlas s používáním souborů cookie, jak je popsáno v těchto zásadách používání souborů cookie. Soubory cookie však můžete kdykoli zakázat změnou nastavení svého prohlížeče (jak je popsáno níže). Pokud soubory cookie zakážete, asociace A.I.S.E. nebude moci zaručit bezproblémové používání stránek bez technických potíží.

Používání souborů cookie

Asociace A.I.S.E používá soubory cookie (své vlastní soubory cookie a soubory cookie třetích stran) v souladu s platnými právními předpisy, včetně belgického zákona ze dne 13. června 2005 o elektronické komunikaci.

Pokud chcete zakázat soubory cookie služby Google Analytics, můžete si stáhnout a nainstalovat doplněk prohlížeče pro vynětí ze služby Google Analytics: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

 

Zakázání souborů cookie

Pokud si přejete soubory cookie zablokovat, můžete to provést v prohlížeči, který používáte:

Zakázání souborů cookie může mít vliv na fungování a funkce Webových stránek. Uživatelům doporučujeme, aby soubory cookie nezakazovali.

Save
Cookies user prefences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Legitimate
Flexicontent
A string that is appended to URLs
Accept
Decline
Analytics
Tools used to analyze the data to measure the effectiveness of a website and to understand how it works.
Google Analytics
Accept
Decline
Marketing
Set of techniques which have for object the commercial strategy and in particular the market study.
Quantcast
Accept
Decline
BetweenDigital
Accept
Decline