Gebruiksvoorwaarden website

 

https://cleanright.eu

Januari 2020

................................................................................

Lees aandachtig deze gebruiksvoorwaarden (hierna ‘Gebruiksvoorwaarden’) voor u doorgaat naar de website www.cleanright.eu/ (hierna de ‘Website’). 

Deze website is eigendom van en wordt beheer door de ‘Association Internationale de la Savonnerie, de la Détergence et des Produits d'Entretien’, afgekort als ‘A.I.S.E.’. Dat is een internationale vereniging zonder winstoogmerk volgens de Belgische wetgeving (‘AISBL/IVZW’), gevestigd op het adres Vorstlaan 165, 4de verdieping, 1160 Brussel, België en geregistreerd in het rechtspersonenregister van Brussel onder het nummer 538.183.615 (hierna ‘A.I.S.E.’). Het Europese btw-nummer van A.I.S.E. is BE 0538 183 615.

Tel.: +32 (0)2 679 62 67 - Fax: +32 (0) 2 679 62 79

 1. Algemene bepalingen

Deze Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op iedereen die de Website opent en gebruikt (hierna de ‘Gebruiker’). A.I.S.E. kan ze te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving geheel of gedeeltelijk wijzigen. Het is daarom raadzaam deze Gebruiksvoorwaarden regelmatig te raadplegen, om steeds op de hoogte te zijn van de meest recente versie. 

De Gebruiksvoorwaarden vormen de volledige en enige overeenkomst tussen de Gebruiker en A.I.S.E. aangaande de toegang tot de Website.

Door deze Website te gebruiken, aanvaardt de Gebruiker deze Gebruiksvoorwaarden volledig en onvoorwaardelijk en verbindt hij zich ertoe ze na te leven. Als de Gebruiker niet akkoord gaat met deze Gebruiksvoorwaarden, mag hij op geen enkele manier gebruikmaken van de Website.

Bij overtreding van deze Gebruiksvoorwaarden of van enige andere contractuele verplichting tussen de Gebruiker en A.I.S.E., behoudt A.I.S.E. zich het recht voor om de toegang tot de Website te weigeren (met inbegrip van maar niet beperkt tot de Beperkte zone, zoals hieronder wordt gedefinieerd). Dit doet geen afbreuk aan het recht van A.I.S.E. of derde partijen om vergoeding te eisen voor enige directe of indirecte schade als gevolg van de inbreuk.

 1. Inhoud en beperking van aansprakelijkheid

De informatie en het materiaal op deze Website wordt uitsluitend ter informatie verstrekt. A.I.S.E. doet dat te goeder trouw, in de overtuiging dat de informatie correct is.

Desalniettemin garandeert A.I.S.E. geenszins de juistheid, betrouwbaarheid, volledigheid of nauwkeurigheid van enige informatie op deze Website. A.I.S.E. is evenmin aansprakelijk voor onjuistheden of onvolledigheden in de inhoud.

Behoudens opzet en/of wettelijke bepalingen is A.I.S.E. in geen geval aansprakelijk voor het gebruik dat wordt gemaakt van de inhoud van deze Website. De vereniging is evenmin aansprakelijk voor enig verlies of enige schade (directe of indirecte schade, gevolgschade, materiële of immateriële schade enz.) ten gevolge van het gebruik van of het vertrouwen op de informatie die in deze Website wordt verstrekt.

A.I.S.E. behoudt zich het recht voor de Website en zijn inhoud te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving aan te passen en bij te werken.

 1. Continuïteit van de website

A.I.S.E. heeft het recht de Website te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving te verbeteren en te herzien.

A.I.S.E. mag de toegang tot de Website, met inbegrip van de hieronder nader gedefinieerde Beperkte zone, te allen tijde permanent of tijdelijk onderbreken of beperken, zonder voorafgaande kennisgeving.

 1. Veiligheid

A.I.S.E. treft een reeks beveiligingsmaatregelen om de Website te beschermen tegen onrechtmatige toegang. A.I.S.E. garandeert evenwel niet dat de Website veilig of vrij van fouten of virussen is. De Gebruiker erkent dat hij de Website op eigen risico bezoekt.

A.I.S.E. is niet aansprakelijk voor storingen of schade aan het computersysteem, de software of de gegevens van een Gebruiker, die verband houden met deze Website of het gebruik ervan. Gebruikers worden ertoe aangezet de gepaste maatregelen te treffen (zoals eigen antivirussoftware installeren) om er zeker van te zijn dat alles wat van deze website wordt geselecteerd, vrij is van virussen of andere vormen van besmetting die kunnen interfereren met of schade toebrengen aan het computersysteem, de software of de gegevens van de Gebruiker. 

De Gebruikers staan zelf in voor de configuratie van hun informatietechnologie, computerprogramma's en platform om toegang te krijgen tot de Website.

De Gebruikers mogen de Website niet misbruiken door opzettelijk virussen, Trojaanse paarden, wormen, logic bombs of ander kwaadaardig of technologisch schadelijk materiaal te introduceren. De Gebruikers mogen niet trachten op ongeoorloofde wijze toegang te verkrijgen tot de Website, de server waarop de Website is opgeslagen of enige server, computer of database die aan de Website gekoppeld is. De Gebruikers mogen de Website niet aanvallen met een denial-of-service-aanval of een distributed-denial-of-service-aanval. Een Gebruiker die deze bepaling overtreedt, begaat een misdrijf volgens de Belgische Wet van 28 november 2000 inzake informaticacriminaliteit.

A.I.S.E. zal dergelijke overtredingen aangeven bij de relevante handhavingsinstanties en met deze instanties samenwerken.

 1. Intellectuele-eigendomsrechten

De Website en alle onderdelen ervan (inhoud, merken, logo’s, grafische elementen, foto’s, animaties, video’s, muziek, tekst enz.) zijn eigendom van A.I.S.E. Ze zijn beschermd door intellectuele-eigendomsrechten, zoals auteursrechten en naburige rechten, merkrechten enz.

Het is toegestaan het materiaal op de Website te reproduceren, op voorwaarde dat de bron wordt vermeld en erkend en dat er geen commerciële doeleinden mee worden nagestreefd. 

Een overtreding van de bovenstaande beperking kan een overtreding van de intellectuele-eigendomsrechten inhouden, waar sancties zoals gevangenisstraf en boetes op staan, onverminderd de civiele schadevergoeding.

A.I.S.E. maakt geen aanspraak op de auteursrechten van de officiële of publieke documenten die op de Website of in de Beperkte zone beschikbaar zijn. De auteursrechten van eventueel materiaal van derden op de Website moeten worden gerespecteerd; er worden geen rechten verleend.

 1. Links naar websites van derden

Links naar andere websites worden uitsluitend verstrekt voor het gemak van de Gebruiker. A.I.S.E. is niet aansprakelijk voor de informatie op deze websites en keurt deze niet noodzakelijk goed. A.I.S.E. aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor die andere websites en de informatie die zij bevatten, tenzij A.I.S.E. eigenaar is van een dergelijke website, en steeds in overeenstemming met de toepasselijke gebruiksvoorwaarden.

Het is verboden om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van A.I.S.E. hyperlinks naar andere websites toe te voegen aan de Website.

 1. Beperkte zone (partnerzone)

De toegang tot de Beperkte zone is beperkt tot leden van A.I.S.E. Andere Gebruikers van de Website hebben er geen toegang toe. Om toegang te krijgen, moet eerst een gebruikersnaam en wachtwoord worden aangevraagd bij A.I.S.E.

De gebruikersnaam en het wachtwoord zijn strikt persoonlijk en vertrouwelijk. Het lid is aansprakelijk voor het gebruik van het wachtwoord en voor al zijn activiteiten op of via de Beperkte zone.

A.I.S.E. verwerkt persoonsgegevens in verband met de toegang tot de Beperkte zone in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (‘AVG’). Zie ons privacybeleid voor meer informatie over deze verwerking.

 1. Verleende diensten

Via de Website kunnen Gebruikers e-mailen naar vrienden om de campagne ‘Geen caps voor kids’ te steunen. De Gebruiker is als enige verantwoordelijk voor de informatie die hij via die e-mail meedeelt en voor het gebruik dat hij van de dienst maakt.

A.I.S.E. verwerkt de informatie die via de Dienst wordt meegedeeld door de Gebruiker in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (‘AVG’). Zie ons privacybeleid voor meer informatie over deze verwerking.

 1. Verzoeken van particulieren

De Gebruiker kan contact opnemen met A.I.S.E. door een brief of e-mail te verzenden naar een van de nationale verenigingen die lid zijn van A.I.S.E. De Gebruiker is als enige verantwoordelijk voor de informatie die hij via die brieven en e-mails meedeelt.

A.I.S.E. verwerkt de informatie die via deze brieven en e-mails wordt meegedeeld in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (‘AVG’). Zie ons privacybeleid voor meer informatie over deze verwerking.

 1. Nietigheid van een bepaling

Wanneer een of meerdere bepalingen van deze Gebruiksvoorwaarden nietig, ongeldig of onuitvoerbaar blijken te zijn, betekent dat niet dat de Gebruiksvoorwaarden als geheel ook nietig, ongeldig of onuitvoerbaar zijn. De bepaling die geheel of gedeeltelijk nietig, ongeldig of onuitvoerbaar is, moet worden beschouwd als onbestaande, terwijl de overige bepalingen volledig van toepassing blijven. De ongeldig verklaarde bepaling wordt dan vervangen door een andere bepaling met hetzelfde effect.

 1. Afstand van rechten

Wanneer een recht dat voortvloeit uit deze Gebruiksvoorwaarden, niet of laattijdig wordt uitgeoefend, kan dat niet worden opgevat als een verklaring van afstand van dat recht. Wanneer een recht niet of slechts gedeeltelijk is uitgeoefend, sluit dat niet uit dat het betreffende recht of andere rechten die voortvloeien uit de Gebruiksvoorwaarden, later alsnog worden uitgeoefend.

 1. Toepasselijk recht en rechtsbevoegdheid

Deze Website en Gebruiksvoorwaarden vallen onder de Belgische wetgeving. Eventuele geschillen die ermee verband houden, zijn onderworpen aan de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van Brussel (België).

Cookiesbeleid

 

Deze Website (www.keepcapsfromkids.eu en de in de Gebruiksvoorwaarden gedefinieerde Beperkte zone) gebruikt cookies om de ervaring op de website te verbeteren. Een cookie is een klein tekstbestand dat op uw computer, tablet of mobiele apparaat wordt geplaatst wanneer u een website bezoekt.

Als u op de Website blijft of klikt op de knop ‘Ik ga akkoord’, aanvaardt u het gebruik van cookies zoals beschreven in dit cookiesbeleid. Het staat u evenwel vrij cookies uit te schakelen wanneer u dat wenst. U moet daarvoor uw browserinstellingen wijzigen (zie verder). Als u cookies uitschakelt, kan A.I.S.E. niet garanderen dat u de Website zonder technische problemen kunt bezoeken.

Gebruik van cookies

A.I.S.E. gebruikt eigen cookies en cookies van derden in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving, zoals de Belgische wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie.

Als u zich wilt afmelden voor cookies van Google Analytics, kunt u de Google Analytics Opt-out Browser Add-on installeren: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl.

 

Cookies uitschakelen

Als u cookies wilt uitschakelen, kunt u het volgende doen voor de browser die u gebruikt:

Als u cookies uitschakelt, kan dat de functionaliteit en mogelijkheden van de Website beïnvloeden. Het is raadzaam geen cookies uit te schakelen.

Save
Cookies user prefences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Legitimate
Flexicontent
A string that is appended to URLs
Accept
Decline
Analytics
Tools used to analyze the data to measure the effectiveness of a website and to understand how it works.
Google Analytics
Accept
Decline
Marketing
Set of techniques which have for object the commercial strategy and in particular the market study.
Quantcast
Accept
Decline
BetweenDigital
Accept
Decline